Visa allt om Ridvaruhuset i Torsjö Aktiebolag
Visa allt om Ridvaruhuset i Torsjö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 639 1 304 1 322 1 600 1 727 1 433 720 1 060 3 046 3 525
Övrig omsättning - - - - 41 6 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -182 7 130 234 208 154 67 -402 -110 -276
Resultat efter finansnetto -181 6 145 171 181 166 74 -403 -120 -287
Årets resultat -181 5 145 171 162 166 74 -403 -120 -93
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 37 852 1 021 1 158 266 350 432 70 83
Omsättningstillgångar 345 631 762 487 397 214 146 119 912 1 303
Tillgångar 397 668 1 614 1 507 1 555 481 496 551 983 1 385
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 154 455 570 544 494 411 325 341 834 974
Obeskattade reserver 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 701 744 786 0 142 165 54 67
Kortfristiga skulder 243 212 343 219 256 69 28 45 94 345
Skulder och eget kapital 397 668 1 614 1 507 1 555 481 496 551 983 1 385
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 100 144 242 239 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 140 350 129 184 0 0 32 88 88
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 44 110 40 57 31 45 88 87 96
Utdelning till aktieägare 0 120 120 120 120 80 80 90 90 20
Omsättning 639 1 304 1 322 1 600 1 768 1 439 720 1 060 3 046 3 525
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 639 1 304 1 322 1 600 1 727 1 433 720 530 1 523 1 763
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 8 266 507 300 289 204 246 239 241 243
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -160 22 158 239 216 163 76 -394 -81 -246
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -51,00% -1,36% -17,38% -7,35% 20,52% 99,03% -32,08% -65,20% -13,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -45,59% 3,89% 11,15% 15,99% 14,08% 34,93% 15,93% -71,69% -11,09% -19,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -28,33% 1,99% 13,62% 15,06% 12,68% 11,72% 10,97% -37,26% -3,58% -7,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -3,44% 36,12% 62,93% 58,38% 49,80% 45,08% 71,25% 35,57% 28,53% 23,74%
Rörelsekapital/omsättning 15,96% 32,13% 31,69% 16,75% 8,16% 10,12% 16,39% 6,98% 26,85% 27,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,79% 68,11% 35,32% 36,10% 32,67% 85,45% 65,52% 61,89% 84,84% 70,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,98% 297,64% 222,16% 222,37% 155,08% 310,14% 521,43% 264,44% 111,70% 121,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...