Visa allt om F.G. Kran- och Maskinförarutbildning Aktiebolag
Visa allt om F.G. Kran- och Maskinförarutbildning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 877 750 533 634 480 707 606 496 573 1 452
Övrig omsättning - 5 109 32 - 1 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 89 -11 57 3 11 9 3 -54 -26 405
Resultat efter finansnetto 89 -11 56 -1 3 -1 -1 -54 -25 388
Årets resultat 69 3 32 -1 1 -2 -1 1 1 229
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 118 116 116 116 249 266 304 104 0 0
Omsättningstillgångar 338 231 252 394 154 388 427 392 724 1 059
Tillgångar 457 347 368 509 403 654 731 496 724 1 059
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 195 206 203 171 173 312 314 315 314 433
Obeskattade reserver 0 0 15 0 0 0 0 0 56 86
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 69 11 0 186 97 156 202 8 165 175
Kortfristiga skulder 192 131 150 152 133 186 216 174 189 365
Skulder och eget kapital 457 347 368 509 403 654 731 496 724 1 059
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 309 177 354 277 219 274 316
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 365 227 - 0 0 0 64 12 242
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - 0
Sociala kostnader - 157 117 136 90 132 106 102 106 172
Utdelning till aktieägare 74 80 0 0 0 140 0 0 0 120
Omsättning 877 755 642 666 480 708 606 496 573 1 452
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 877 750 533 634 480 707 606 496 573 726
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 544 532 345 453 273 480 416 423 428 409
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 89 -11 57 3 61 59 53 -54 -26 410
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,93% 40,71% -15,93% 32,08% -32,11% 16,67% 22,18% -13,44% -60,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,47% -3,17% 15,49% 0,59% 2,73% 1,38% 0,41% -10,69% -2,90% 38,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,15% -1,47% 10,69% 0,47% 2,29% 1,27% 0,50% -10,69% -3,66% 28,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,61% 96,80% 97,37% 97,63% 97,71% 95,33% 93,73% 96,17% 91,27% 95,18%
Rörelsekapital/omsättning 16,65% 13,33% 19,14% 38,17% 4,38% 28,57% 34,82% 43,95% 93,37% 47,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,67% 59,37% 58,34% 33,60% 42,93% 47,71% 42,95% 63,51% 48,94% 46,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 176,04% 176,34% 168,00% 259,21% 115,79% 208,60% 197,69% 225,29% 383,07% 290,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...