Visa allt om EB Hydraulik Service Aktiebolag
Visa allt om EB Hydraulik Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 003 5 287 5 751 6 080 7 007 7 478 6 756 3 456 5 657 6 389
Övrig omsättning 5 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 547 785 1 363 975 1 405 2 722 2 147 205 1 817 112
Resultat efter finansnetto 882 782 1 357 974 1 400 2 709 2 139 343 1 819 110
Årets resultat 711 2 250 1 168 772 808 1 477 1 281 338 1 020 135
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 77 114 1 325 1 203 1 253 1 325 1 382 1 440 1 433 1 221
Omsättningstillgångar 6 009 7 133 6 992 6 875 6 286 6 193 4 943 2 261 3 571 3 864
Tillgångar 6 086 7 248 8 317 8 077 7 539 7 519 6 325 3 701 5 004 5 084
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 989 5 808 5 028 4 170 3 698 3 181 2 904 1 922 2 634 2 018
Obeskattade reserver 77 114 2 231 2 330 2 358 2 074 1 391 1 005 1 135 746
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 020 1 325 1 057 1 576 1 483 2 265 2 030 774 1 235 2 319
Skulder och eget kapital 6 086 7 248 8 317 8 077 7 539 7 519 6 325 3 701 5 004 5 084
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 853 809 729 790 1 144
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 980 997 947 905 0 0 7 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 467 479 484 489 488 466 447 572 2 417
Utdelning till aktieägare 2 600 1 530 300 310 300 0 300 300 1 050 300
Omsättning 3 008 5 287 5 751 6 080 7 007 7 478 6 756 3 456 5 657 6 389
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 003 2 644 2 876 3 040 3 504 3 739 3 378 1 728 2 829 3 195
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 802 795 815 782 742 730 703 628 724 1 832
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 585 825 1 411 1 026 1 477 2 794 2 220 281 1 862 157
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -43,20% -8,07% -5,41% -13,23% -6,30% 10,69% 95,49% -38,91% -11,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,61% 10,83% 16,40% 12,10% 18,76% 36,23% 33,94% 9,56% 36,59% 2,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,60% 14,85% 23,72% 16,07% 20,18% 36,43% 31,78% 10,24% 32,37% 1,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,80% 58,97% 64,79% 62,68% 61,75% 68,75% 68,74% 62,41% 73,31% 71,70%
Rörelsekapital/omsättning 166,13% 109,85% 103,20% 87,15% 68,55% 52,53% 43,12% 43,03% 41,29% 24,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,96% 81,36% 81,38% 74,13% 72,10% 62,64% 62,12% 71,95% 68,97% 50,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 579,31% 530,79% 652,03% 429,89% 417,13% 269,01% 238,57% 279,20% 276,19% 159,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...