Visa allt om Camatec Industriteknik Aktiebolag
Visa allt om Camatec Industriteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 64 466 27 369 37 637 35 787 42 151 38 272 34 239 25 795 27 217 25 630
Övrig omsättning - - 150 38 81 - - 6 177 96
Rörelseresultat (EBIT) 4 816 1 112 1 663 3 268 3 347 3 912 3 536 2 221 1 414 -885
Resultat efter finansnetto 4 809 1 136 1 664 3 263 4 116 3 977 3 520 2 249 1 432 -387
Årets resultat 3 715 757 1 228 2 555 3 153 2 902 2 581 1 637 959 0
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 198 218 229 413 465 834 837 592 804 1 229
Omsättningstillgångar 12 035 19 166 7 506 11 287 14 246 12 828 11 099 6 740 5 294 4 884
Tillgångar 13 233 19 384 7 735 11 700 14 711 13 662 11 936 7 332 6 099 6 113
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 926 1 211 1 554 3 325 3 871 3 218 552 650 1 716 758
Obeskattade reserver 0 0 0 0 67 67 59 76 72 41
Avsättningar (tkr) 900 400 400 400 400 200 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 407 17 773 5 781 7 975 10 373 10 177 11 325 6 606 4 311 5 314
Skulder och eget kapital 13 233 19 384 7 735 11 700 14 711 13 662 11 936 7 332 6 099 6 113
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 412 1 214 1 175 1 068 1 348 1 019
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 15 130 15 275 15 293 15 718 14 656 12 187 10 502 10 784 8 154
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 6 020 6 179 6 111 6 832 6 241 5 527 5 039 5 533 4 078
Utdelning till aktieägare 2 500 700 400 3 000 3 100 2 500 0 0 1 000 1
Omsättning 64 466 27 369 37 787 35 825 42 232 38 272 34 239 25 801 27 394 25 726
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 37 38 37 47 43 38 32 32 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 015 740 990 967 897 890 901 806 851 1 068
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 657 608 602 615 542 545 518 546 592 600
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 925 1 215 1 760 3 391 3 471 4 088 3 741 2 492 1 708 -584
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 135,54% -27,28% 5,17% -15,10% 10,14% 11,78% 32,74% -5,22% 6,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,62% 5,86% 21,53% 28,02% 27,97% 29,15% 29,64% 30,91% 23,95% -5,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,52% 4,15% 4,42% 9,16% 9,76% 10,40% 10,33% 8,78% 5,37% -1,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,63% 5,09% 4,58% 9,25% 9,19% 6,93% -0,66% 0,52% 3,61% -1,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,67% 6,25% 20,09% 28,42% 26,65% 23,92% 4,99% 9,63% 28,99% 12,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,15% 107,84% 128,25% 136,48% 137,34% 126,05% 98,00% 102,03% 122,80% 91,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...