Visa allt om Tompla Scandinavia Aktiebolag
Visa allt om Tompla Scandinavia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 34 857 25 355 30 858 27 790 31 983 35 384 31 811 31 308 44 209 56 025
Övrig omsättning 44 43 59 114 119 111 160 119 58 66
Rörelseresultat (EBIT) 635 -400 -1 194 -269 -213 -272 238 -14 -594 -715
Resultat efter finansnetto 692 -401 -1 184 -226 -162 -247 213 -109 -191 -515
Årets resultat 692 -401 -1 184 -226 -162 -247 213 -109 -191 -515
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 11 32 54 76 49 19 47 92
Omsättningstillgångar 11 535 9 463 8 262 14 263 17 805 16 813 16 871 17 400 17 264 23 739
Tillgångar 11 535 9 463 8 273 14 295 17 859 16 889 16 920 17 418 17 311 23 832
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 039 3 348 3 749 10 933 14 959 15 121 15 368 15 155 15 264 15 402
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 495 6 115 4 524 3 362 2 900 1 768 1 553 2 263 2 047 8 431
Skulder och eget kapital 11 535 9 463 8 273 14 295 17 859 16 889 16 920 17 418 17 311 23 832
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 431 1 573 1 446 1 496 1 409 1 312 1 250 1 198 1 916 2 035
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 801 491 591 581 549 523 513 532 419 329
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 34 901 25 398 30 917 27 904 32 102 35 495 31 971 31 427 44 267 56 091
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 3 3 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 619 8 452 10 286 6 948 10 661 11 795 7 953 7 827 8 842 11 205
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 800 679 520 653 612 441 432 467 528
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 635 -389 -1 172 -247 -191 -245 262 14 -566 -687
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 37,48% -17,83% 11,04% -13,11% -9,61% 11,23% 1,61% -29,18% -21,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,62% -4,09% -14,18% -1,46% -0,82% -1,44% 1,67% 0,28% -1,10% -2,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,19% -1,53% -3,80% -0,75% -0,46% -0,69% 0,89% 0,15% -0,43% -0,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,09% 11,95% 12,06% 12,66% 12,24% 11,93% 13,09% 13,20% 10,89% 9,77%
Rörelsekapital/omsättning 11,59% 13,20% 12,11% 39,23% 46,60% 42,52% 48,15% 48,35% 34,42% 27,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,02% 35,38% 45,32% 76,48% 83,76% 89,53% 90,83% 87,01% 88,18% 64,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 153,90% 154,75% 182,63% 424,24% 613,97% 950,96% 1 086,35% 768,89% 843,38% 280,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...