Visa allt om Eurokullen Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Eurokullen Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 631 626 1 472 1 328 2 001 1 201 874 1 094 662 711
Övrig omsättning - - - 6 796 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -609 -708 -273 6 449 96 191 195 178 -17 51
Resultat efter finansnetto -488 -404 326 5 829 256 -91 545 422 67 110
Årets resultat -1 1 966 3 492 187 -157 487 319 111 106
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 204 3 429 3 653 3 885 4 115 4 351
Omsättningstillgångar 4 990 7 156 11 179 13 097 4 855 4 741 4 655 4 971 4 491 4 000
Tillgångar 4 990 7 156 11 179 13 097 8 059 8 170 8 309 8 855 8 607 8 351
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 145 4 586 8 585 8 337 4 945 4 858 5 115 4 728 4 509 4 498
Obeskattade reserver 7 494 900 1 820 413 374 374 494 510 596
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 200 300 400 500
Kortfristiga skulder 838 2 076 1 694 2 940 2 702 2 938 2 619 3 333 3 188 2 757
Skulder och eget kapital 4 990 7 156 11 179 13 097 8 059 8 170 8 309 8 855 8 607 8 351
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 700 840 840 840 840 440 170 316 240 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 70 60 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 115 103 156 222 292 138 75 118 77 80
Utdelning till aktieägare 163 440 4 000 718 100 100 100 100 100 100
Omsättning 631 626 1 472 8 124 2 001 1 201 874 1 094 662 711
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 316 313 736 664 1 001 601 437 547 331 356
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 408 472 505 531 571 289 160 247 159 170
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -609 -708 -273 6 449 321 416 426 409 219 287
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,80% -57,47% 10,84% -33,63% 66,61% 37,41% -20,11% 65,26% -6,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,78% -5,55% 2,92% 52,27% 3,26% 3,22% 6,81% 5,05% 1,20% 3,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -77,34% -63,42% 22,15% 515,51% 13,14% 21,90% 64,76% 40,86% 15,56% 37,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,81% 54,95% 54,76% 65,29% 77,16% 89,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 658,00% 811,50% 644,36% 764,83% 107,60% 150,12% 232,95% 149,73% 196,83% 174,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,18% 69,47% 83,08% 74,49% 65,14% 62,84% 64,88% 57,51% 56,65% 59,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 595,47% 344,70% 659,92% 445,48% 179,68% 161,37% 177,74% 149,14% 140,87% 145,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...