Visa allt om GolfStar Sverige AB
Visa allt om GolfStar Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-09 2015-09 2014-09 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 126 968 96 370 86 200 52 768 54 501 54 381 48 976 40 704 34 402 29 335
Övrig omsättning 2 146 2 362 1 808 1 562 293 408 284 262 365 391
Rörelseresultat (EBIT) -23 650 -16 836 -6 820 4 765 -1 227 1 432 2 136 782 411 -1 150
Resultat efter finansnetto -23 917 -16 941 -9 123 4 576 -1 363 1 404 2 084 720 354 -1 082
Årets resultat 79 73 -2 162 0 -1 108 0 2 084 720 861 -1 082
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-09 2015-09 2014-09 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 836 4 072 4 122 3 858 3 909 3 938 3 447 3 430 3 161 3 406
Omsättningstillgångar 125 714 57 091 55 461 11 509 15 651 16 760 15 902 11 875 11 457 9 504
Tillgångar 129 550 61 164 59 583 15 366 19 560 20 697 19 350 15 305 14 619 12 911
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 708 630 557 1 589 1 590 2 698 2 697 1 538 1 258 52
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 41 157 157
Långfristiga skulder 0 0 618 953 1 203 1 536 18 33 0 1 858
Kortfristiga skulder 128 842 60 534 58 408 12 824 16 768 16 463 16 634 13 693 13 204 10 844
Skulder och eget kapital 129 550 61 164 59 583 15 366 19 560 20 697 19 350 15 305 14 619 12 911
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-09
2015-09
2014-09
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 484 540 405 1 105 1 205 150 490 505 497
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 40 823 26 729 20 873 9 932 10 829 9 228 10 170 9 247 8 016 6 582
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 15 223 10 691 6 409 2 861 3 559 3 049 3 020 2 893 2 340 2 262
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 129 114 98 732 88 008 54 330 54 794 54 789 49 260 40 966 34 767 29 726
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 89 73 62 32 35 26 17 17 17 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 427 1 320 1 390 1 649 1 557 2 092 2 881 2 394 2 024 1 956
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 624 530 451 413 440 528 796 756 651 635
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -22 146 -15 792 -5 985 5 236 -799 1 899 2 563 1 288 1 447 -1
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 31,75% 11,80% 63,36% -3,18% 0,22% 11,04% 20,32% 18,32% 17,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,25% -27,52% -15,02% 31,01% -5,97% 7,41% 11,61% 5,20% 2,88% -8,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -18,63% -17,46% -10,39% 9,03% -2,14% 2,82% 4,59% 1,96% 1,22% -3,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,69% 61,49% 53,66% 56,30% 53,59% 53,28% 57,34% 60,29% 63,17% 64,09%
Rörelsekapital/omsättning -2,46% -3,57% -3,42% -2,49% -2,05% 0,55% -1,49% -4,47% -5,08% -4,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,55% 1,03% 0,93% 10,34% 8,13% 13,04% 13,94% 10,05% 8,61% 0,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,12% 91,01% 90,41% 81,79% 87,63% 97,48% 89,41% 79,69% 79,30% 81,16%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2014 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...