Visa allt om HERAB, Härjedalens Entreprenad & Renhållning Aktiebolag
Visa allt om HERAB, Härjedalens Entreprenad & Renhållning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 21 615 14 321 20 648 20 238 27 654 30 195 29 363 31 296 29 336 26 402
Övrig omsättning 256 - 507 533 977 225 275 2 053 237 124
Rörelseresultat (EBIT) 2 680 1 830 2 774 2 394 2 420 -388 -534 1 915 256 896
Resultat efter finansnetto 2 680 1 816 2 665 2 213 1 977 -1 040 -1 147 1 734 28 550
Årets resultat 449 2 006 2 500 46 44 29 24 20 133 197
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 276 5 189 8 192 10 749 10 278 16 200 19 651 22 682 11 453 11 980
Omsättningstillgångar 15 342 9 903 10 154 8 511 8 404 5 016 4 396 8 333 5 052 4 634
Tillgångar 30 619 15 092 18 346 19 260 18 681 21 216 24 047 31 014 16 505 16 614
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 649 6 201 4 195 1 694 1 648 1 604 1 576 1 552 1 532 1 399
Obeskattade reserver 5 619 3 521 4 293 4 840 4 550 2 976 4 076 5 277 3 068 3 199
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 540 953 1 451 8 531 6 439 9 422 11 665 15 896 5 795 6 287
Kortfristiga skulder 4 811 4 418 8 407 4 194 6 044 7 213 6 731 8 289 6 111 5 729
Skulder och eget kapital 30 619 15 092 18 346 19 260 18 681 21 216 24 047 31 014 16 505 16 614
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 546 827 360 406
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 22 22
Löner till övriga anställda - 3 986 5 853 5 751 8 548 9 496 9 038 8 960 8 312 7 242
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 672 2 183 2 257 3 286 3 435 3 261 3 302 3 152 2 773
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 871 14 321 21 155 20 771 28 631 30 420 29 638 33 349 29 573 26 526
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 13 16 16 24 26 26 29 27 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 271 1 102 1 291 1 265 1 152 1 161 1 129 1 079 1 087 1 100
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 532 443 517 506 476 488 483 464 449 443
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 770 3 111 5 365 4 978 5 920 3 588 3 550 4 801 3 029 3 479
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 50,93% - 2,03% -26,82% -8,42% 2,83% -6,18% 6,68% 11,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,83% 12,22% 15,32% 12,66% 13,19% -1,59% -2,02% 6,37% 2,57% 5,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,51% 12,88% 13,61% 12,05% 8,91% -1,12% -1,66% 6,32% 1,45% 3,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,33% 71,04% 70,43% 69,83% 65,26% 59,24% 60,46% 58,99% 56,95% 59,58%
Rörelsekapital/omsättning 48,72% 38,30% 8,46% 21,33% 8,53% -7,28% -7,95% 0,14% -3,61% -4,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,03% 59,29% 41,12% 28,40% 26,77% 17,90% 19,05% 17,54% 22,67% 22,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 318,89% 224,15% 120,78% 202,93% 139,05% 69,54% 65,31% 100,53% 82,67% 80,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...