Visa allt om Training Partner Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 135 089 136 281 168 711 138 022 133 080 110 864 96 455 50 706 41 258 25 892
Övrig omsättning - 179 353 10 013 6 113 4 918 3 114 35 17 78
Rörelseresultat (EBIT) 1 831 715 9 470 5 862 3 117 3 214 14 662 1 986 3 889 147
Resultat efter finansnetto 1 528 498 9 112 5 449 2 732 2 907 14 633 1 799 3 805 128
Årets resultat 2 4 1 544 4 266 2 038 3 467 9 375 1 269 2 780 113
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 508 5 338 4 816 6 165 4 829 5 387 6 846 5 130 225 243
Omsättningstillgångar 54 244 57 348 70 779 64 682 49 177 43 886 37 601 29 020 9 716 7 292
Tillgångar 61 752 62 686 75 595 70 847 54 006 49 273 44 447 34 149 9 941 7 535
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 578 23 632 23 669 22 363 17 865 16 279 12 878 3 623 2 342 2 683
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 657 0 0 0
Avsättningar (tkr) 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 992 5 197 5 090 7 265 2 083 3 283 3 483 4 883 0 0
Kortfristiga skulder 30 802 33 856 46 836 41 219 34 058 29 711 26 428 25 643 7 598 4 853
Skulder och eget kapital 61 752 62 686 75 595 70 847 54 006 49 273 44 447 34 149 9 941 7 535
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 227 2 062 2 333 2 423 2 250 2 204 1 512 1 278 908 1 820
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 182 -
Löner till övriga anställda 31 519 28 631 32 586 29 538 32 812 28 814 20 210 8 850 7 251 3 528
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 614 15 468 16 539 15 139 15 446 13 879 9 156 769 3 211 2 507
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300
Omsättning 135 089 136 460 169 064 148 035 139 193 115 782 99 569 50 741 41 275 25 970
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 70 67 76 76 73 71 50 25 19 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 930 2 034 2 220 1 816 1 823 1 561 1 929 2 028 2 171 1 992
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 729 696 681 661 698 651 695 720 633 625
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 671 2 419 11 481 7 502 4 205 4 186 15 493 2 218 4 007 252
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,87% -19,22% 22,23% 3,71% 20,04% 14,94% 90,22% 22,90% 59,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,00% 1,34% 12,65% 8,35% 5,89% 6,57% 33,29% 5,82% 39,12% 2,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,37% 0,61% 5,67% 4,28% 2,39% 2,92% 15,34% 3,92% 9,43% 0,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 59,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,35% 17,24% 14,19% 17,00% 11,36% 12,79% 11,58% 6,66% 5,13% 9,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,18% 37,70% 31,31% 31,57% 33,08% 33,04% 31,72% 10,61% 23,56% 35,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 176,11% 169,39% 151,12% 156,92% 144,39% 147,71% 142,28% 113,17% 127,88% 150,26%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...