Visa allt om Vasallen AB
Visa allt om Vasallen AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 17 000 32 000 47 000 63 000 79 000 97 000 483 000 255 000 230 000 236 000
Övrig omsättning 198 000 306 000 193 000 460 000 22 000 659 000 - 416 000 18 000 4 000
Rörelseresultat (EBIT) 1 000 -31 000 -10 000 44 000 17 000 6 000 21 000 479 000 -30 000 -128 000
Resultat efter finansnetto 0 -32 000 13 000 76 000 65 000 14 000 -137 000 460 000 -47 000 -141 000
Årets resultat 23 000 -13 000 19 000 93 000 53 000 56 000 -88 000 472 000 -26 000 -115 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 541 000 470 000 625 000 639 000 846 000 754 000 1 222 000 1 420 000 2 242 000 1 677 000
Omsättningstillgångar 128 000 120 000 73 000 382 000 154 000 204 000 164 000 887 000 73 000 96 000
Tillgångar 669 000 590 000 698 000 1 021 000 1 000 000 958 000 1 386 000 2 307 000 2 315 000 1 773 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 551 000 528 000 626 000 907 000 914 000 891 000 835 000 1 673 000 1 201 000 1 021 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 9 000 15 000 0 0 79 000 0 132 000 126 000
Långfristiga skulder 10 000 0 0 0 33 000 21 000 0 129 000 0 0
Kortfristiga skulder 108 000 62 000 63 000 99 000 53 000 46 000 472 000 505 000 982 000 626 000
Skulder och eget kapital 669 000 590 000 698 000 1 021 000 1 000 000 958 000 1 386 000 2 307 000 2 315 000 1 773 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 3 000 3 000 0 2 000 2 000 5 000 9 000 8 000 12 000 5 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 4 000 8 000 6 000 9 000 9 000 14 000 17 000 22 000 21 000 16 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 5 000 7 000 3 000 6 000 7 000 13 000 16 000 17 000 17 000 18 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 215 000 338 000 240 000 523 000 101 000 756 000 483 000 671 000 248 000 240 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 15 19 18 17 27 42 113 116 62
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 545 2 133 2 474 3 500 4 647 3 593 11 500 2 257 1 983 3 806
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 1 200 474 944 1 059 - 1 000 416 431 629
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 000 -31 000 -10 000 44 000 17 000 6 000 21 000 480 000 -30 000 -127 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -46,88% -31,91% -25,40% -20,25% -18,56% -79,92% 89,41% 10,87% -2,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,15% -5,08% 2,15% 7,64% 6,60% 2,82% 2,24% 21,07% -1,30% -7,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,88% -93,75% 31,91% 123,81% 83,54% 27,84% 6,42% 190,59% -13,04% -53,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 8,51% 31,75% 37,97% 100,00% 11,59% 38,04% 27,39% 11,02%
Rörelsekapital/omsättning 117,65% 181,25% 21,28% 449,21% 127,85% 162,89% -63,77% 149,80% -395,22% -224,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,36% 89,49% 89,68% 88,83% 91,40% 93,01% 60,25% 72,52% 51,88% 57,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,52% 193,55% 115,87% 385,86% 290,57% 443,48% 34,75% 175,64% 7,43% 15,18%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3 000 4 000 7 000 8 000 52 000 14 000 19 000 25 000 27 000 28 000
Övrig omsättning - - - - - 179 000 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 000 -12 000 -8 000 -6 000 37 000 166 000 -10 000 -7 000 -6 000 -12 000
Resultat efter finansnetto -17 000 -9 000 235 000 7 000 52 000 175 000 6 000 829 000 3 000 -45 000
Årets resultat -45 000 -8 000 221 000 1 000 32 000 151 000 4 000 859 000 8 000 -47 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 318 000 334 000 331 000 333 000 333 000 472 000 468 000 465 000 466 000 322 000
Omsättningstillgångar 85 000 99 000 66 000 336 000 243 000 154 000 360 000 1 126 000 683 000 383 000
Tillgångar 403 000 433 000 397 000 669 000 576 000 626 000 828 000 1 591 000 1 149 000 705 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 256 000 301 000 394 000 474 000 573 000 571 000 420 000 1 182 000 344 000 231 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 147 000 132 000 3 000 195 000 3 000 55 000 408 000 409 000 805 000 474 000
Skulder och eget kapital 403 000 433 000 397 000 669 000 576 000 626 000 828 000 1 591 000 1 149 000 705 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 2 000 2 000 2 000 2 000 3 000 5 000 4 000 4 000 7 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 4 000 3 000 3 000 3 000 6 000 5 000 6 000 7 000 5 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0 - 0 0 - - -
Sociala kostnader 0 4 000 3 000 3 000 3 000 6 000 6 000 6 000 5 000 8 000
Utdelning till aktieägare 0 0 85 000 300 000 100 000 30 000 0 750 000 0 0
Omsättning 3 000 4 000 7 000 8 000 52 000 193 000 19 000 25 000 27 000 28 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 7 7 7 - 11 - 17 17 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 571 1 000 1 143 - 1 273 - 1 471 1 588 2 545
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 1 429 1 143 1 143 - - - 941 941 1 818
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -9 000 -12 000 -8 000 -6 000 37 000 166 000 -9 000 -7 000 -6 000 -12 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,00% -42,86% -12,50% -84,62% 271,43% -26,32% -24,00% -7,41% -3,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,99% -1,39% 61,96% 1,94% 9,90% 31,47% 3,50% 55,12% 4,09% 6,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -133,33% -150,00% 3 514,29% 162,50% 109,62% 1 407,14% 152,63% 3 508,00% 174,07% 153,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2 066,67% -825,00% 900,00% 1 762,50% 461,54% 707,14% -252,63% 2 868,00% -451,85% -325,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,52% 69,52% 99,24% 70,85% 99,48% 91,21% 50,72% 74,29% 29,94% 32,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 57,82% 75,00% 2 200,00% 172,31% 8 100,00% 280,00% 88,24% 275,31% 84,84% 80,80%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...