Visa allt om Hyrax Dental Aktiebolag
Visa allt om Hyrax Dental Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 480 3 487 3 600 4 073 3 575 3 557 3 174 3 266 3 478 2 703
Övrig omsättning - - - - - - - 88 - 159
Rörelseresultat (EBIT) 754 758 866 1 212 916 1 050 738 930 938 501
Resultat efter finansnetto 760 758 866 1 220 940 1 041 743 944 912 493
Årets resultat 594 588 867 944 523 745 540 865 471 347
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 850 4 855 4 303 3 338 3 202 1 142 1 054 850 300 306
Omsättningstillgångar 968 679 769 1 373 781 2 329 1 549 1 591 1 800 974
Tillgångar 5 817 5 534 5 073 4 711 3 983 3 470 2 603 2 442 2 101 1 280
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 437 2 342 2 555 2 587 2 144 2 621 1 876 1 836 1 471 1 000
Obeskattade reserver 6 16 21 274 269 39 20 12 241 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 375 3 175 2 497 1 849 1 571 811 707 594 389 280
Skulder och eget kapital 5 817 5 534 5 073 4 711 3 983 3 470 2 603 2 442 2 101 1 280
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 415 415 417 338 360 515
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 444 435 428 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 187 190 195 185 204 212 166 71 217
Utdelning till aktieägare 500 500 800 900 500 1 000 0 500 500 0
Omsättning 3 480 3 487 3 600 4 073 3 575 3 557 3 174 3 354 3 478 2 862
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 480 3 487 3 600 4 073 3 575 3 557 3 174 3 266 3 478 2 703
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 686 632 638 623 600 620 645 514 559 733
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 814 838 949 1 301 965 1 092 755 943 947 528
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,20% -3,14% -11,61% 13,93% 0,51% 12,07% -2,82% -6,10% 28,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,07% 13,70% 17,50% 25,92% 23,60% 30,40% 28,54% 38,74% 45,07% 39,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,84% 21,74% 24,67% 29,98% 26,29% 29,66% 23,41% 28,97% 27,23% 18,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 86,86% 81,35% 79,87% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -69,17% -71,58% -48,00% -11,69% -22,10% 42,68% 26,53% 30,53% 40,57% 25,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,97% 42,55% 50,69% 59,45% 58,81% 76,36% 72,64% 75,55% 78,27% 78,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 28,68% 21,39% 30,80% 74,26% 49,71% 287,18% 219,09% 267,85% 462,72% 347,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...