Visa allt om Bleck Dental Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 3 752 3 867 3 906 3 797 3 824 3 642 4 430 3 900 3 839 3 747
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 82 0 1 0
Rörelseresultat (EBIT) -359 65 -311 324 -282 -611 88 -123 223 329
Resultat efter finansnetto -390 40 -332 287 -318 -643 73 -136 219 324
Årets resultat -390 40 -332 287 -318 -615 56 -9 151 219
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 31 38 45 19 44 74 105 147 114
Omsättningstillgångar 57 122 99 106 246 216 471 448 605 780
Tillgångar 81 153 137 150 264 260 545 554 752 894
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -764 -374 -414 -81 -513 -495 170 114 273 342
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 28 28 160 157
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 305 168 62 114 333 600 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 539 359 489 118 445 155 348 412 319 395
Skulder och eget kapital 81 153 137 150 264 260 545 554 752 894
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 1 284 1 206 1 082 995
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 333 1 278 36 36 36 36
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 637 764 769 624 550 521
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 49 0 150 220
Omsättning 3 752 3 867 3 906 3 797 3 824 3 642 4 512 3 900 3 840 3 747
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 752 3 867 3 906 3 797 3 824 3 642 4 430 3 900 3 839 3 747
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 259 1 756 2 388 1 457 1 982 2 049 2 142 1 886 1 706 1 589
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -352 72 -304 332 -257 -581 120 -82 285 370
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,97% -1,00% 2,87% -0,71% 5,00% -17,79% 13,59% 1,59% 2,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -443,21% 42,48% -227,01% 216,00% -106,82% -234,62% 16,33% -22,20% 29,65% 36,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,57% 1,68% -7,96% 8,53% -7,37% -16,75% 2,01% -3,15% 5,81% 8,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,31% 93,30% 92,11% 92,49% 93,33% 92,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -12,85% -6,13% -9,98% -0,32% -5,20% 1,67% 2,78% 0,92% 7,45% 10,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -943,21% -244,44% -302,19% -54,00% -194,32% -190,38% 35,20% 24,30% 51,98% 51,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10,58% 33,98% 20,25% 89,83% 55,28% 139,35% 135,34% 108,74% 189,66% 197,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!