Visa allt om Sven Grenholm fastigheter AB
Visa allt om Sven Grenholm fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 553 1 225 1 590 4 902 7 587 9 508 13 104 8 560 10 485 10 321
Övrig omsättning - - 50 - 921 709 658 642 556 722
Rörelseresultat (EBIT) 315 139 400 371 136 345 883 127 717 331
Resultat efter finansnetto 226 63 265 124 -166 56 646 -185 266 -75
Årets resultat 203 49 206 71 -8 38 380 -93 208 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 304 4 294 4 503 4 796 4 661 4 916 5 121 5 322 5 599 5 726
Omsättningstillgångar 1 091 1 170 1 504 1 378 3 225 3 216 3 041 2 862 2 634 2 661
Tillgångar 5 395 5 465 6 007 6 174 7 886 8 132 8 162 8 184 8 233 8 387
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 159 1 156 1 307 1 201 1 130 1 138 1 100 736 829 621
Obeskattade reserver 0 35 35 35 0 158 158 0 92 118
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 960 4 043 4 046 4 244 4 236 4 359 4 181 4 272 4 191 4 628
Kortfristiga skulder 277 232 619 694 2 520 2 476 2 723 3 176 3 121 3 020
Skulder och eget kapital 5 395 5 465 6 007 6 174 7 886 8 132 8 162 8 184 8 233 8 387
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 352 384 384 445 368 348 319
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 241 222 567 1 552 2 077 2 623 2 024 2 619 2 743
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 36 22 374 833 1 006 1 130 865 1 085 1 096
Utdelning till aktieägare 120 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 553 1 225 1 640 4 902 8 508 10 217 13 762 9 202 11 041 11 043
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 4 7 8 8 7 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 553 1 225 1 590 1 226 1 084 1 189 1 638 1 223 1 165 1 032
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 268 280 217 325 381 422 512 473 456 416
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 525 346 615 591 391 604 1 152 423 1 022 584
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,78% -22,96% -67,56% -35,39% -20,20% -27,44% 53,08% -18,36% 1,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,84% 2,56% 6,66% 6,03% 1,72% 4,34% 10,86% 1,55% 8,77% 3,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,28% 11,43% 25,16% 7,59% 1,79% 3,71% 6,76% 1,48% 6,89% 3,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,08% 88,57% 75,53% 55,41% 44,96% 47,61% 47,34% 53,15% 56,89% 53,68%
Rörelsekapital/omsättning 52,41% 76,57% 55,66% 13,95% 9,29% 7,78% 2,43% -3,67% -4,64% -3,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,48% 21,65% 22,21% 19,89% 14,33% 15,43% 14,90% 8,99% 10,87% 8,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 393,86% 504,31% 242,97% 198,56% 80,40% 74,76% 58,72% 48,68% 41,94% 44,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...