Visa allt om Natumin Pharma AB
Visa allt om Natumin Pharma AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 34 663 32 183 48 597 64 796 50 882 66 662 60 927 58 291 55 416 60 091
Övrig omsättning 513 2 431 912 392 321 506 213 677 2 745 4 000
Rörelseresultat (EBIT) -2 372 -6 006 -4 635 7 576 -2 013 4 701 4 381 4 253 3 536 3 313
Resultat efter finansnetto -2 798 -6 243 -4 980 7 147 -2 711 2 815 2 312 2 588 2 078 1 788
Årets resultat 4 305 -5 348 -908 3 482 -2 088 127 28 907 270 184
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 736 10 118 11 588 12 395 11 719 10 652 11 100 12 015 11 591 14 959
Omsättningstillgångar 30 378 24 986 31 733 35 156 39 798 35 874 29 847 28 613 28 091 24 773
Tillgångar 45 114 35 104 43 321 47 551 51 517 46 526 40 946 40 628 39 683 39 731
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 458 4 453 9 801 10 210 6 728 8 817 8 689 8 661 8 319 8 625
Obeskattade reserver 1 225 0 1 119 6 200 4 499 4 499 2 822 2 108 1 599 745
Avsättningar (tkr) 0 1 888 2 682 2 777 2 777 2 833 2 900 2 900 0 0
Långfristiga skulder 7 983 11 454 9 213 10 100 16 928 6 325 7 403 6 585 9 329 11 836
Kortfristiga skulder 17 448 17 308 20 506 18 263 20 585 24 052 19 131 20 373 20 436 18 525
Skulder och eget kapital 45 114 35 104 43 321 47 551 51 517 46 526 40 946 40 628 39 683 39 731
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 776 737 540 540
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 10 141 10 329 11 337 12 710 11 231 9 996 10 214 9 075 7 888
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 4 581 4 547 5 444 6 236 5 452 5 029 5 190 4 834 4 117
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 35 176 34 614 49 509 65 188 51 203 67 168 61 140 58 968 58 161 64 091
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 25 27 27 30 28 26 26 25 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 733 1 287 1 800 2 400 1 696 2 381 2 343 2 242 2 217 2 861
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 616 589 551 622 632 596 608 621 578 597
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -821 -4 302 -2 348 9 019 -656 6 605 6 039 5 862 5 155 5 125
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,71% -33,78% -25,00% 27,35% -23,67% 9,41% 4,52% 5,19% -7,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,26% -16,49% -10,46% 16,18% -3,81% 6,60% 10,99% 11,84% 6,21% 10,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,84% -17,99% -9,32% 11,87% -3,86% 4,61% 7,38% 8,25% 4,44% 7,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,44% 26,19% 24,07% 41,58% 36,50% 40,64% 37,50% 37,21% 33,86% 20,97%
Rörelsekapital/omsättning 37,30% 23,86% 23,10% 26,07% 37,76% 17,73% 17,59% 14,14% 13,81% 10,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,03% 12,69% 24,64% 31,64% 19,50% 26,08% 26,30% 25,14% 23,86% 23,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,07% 69,30% 98,66% 74,99% 70,68% 82,87% 96,04% 90,91% 86,07% 80,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...