Visa allt om Köinge Bygg o Konsult Aktiebolag
Visa allt om Köinge Bygg o Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 2 527 1 185 3 565 4 038 6 396 7 725 10 138 14 196 16 545 30 615
Övrig omsättning 93 481 - 86 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 070 391 267 397 -244 254 1 330 -120 1 549 2 670
Resultat efter finansnetto 1 526 191 1 075 107 -560 -166 959 -431 1 102 2 114
Årets resultat 3 112 162 1 326 411 122 335 1 535 255 960 1 542
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 443 19 711 22 524 22 751 22 528 22 662 22 738 22 347 22 722 22 789
Omsättningstillgångar 3 368 808 187 544 1 348 1 729 1 783 1 639 855 1 288
Tillgångar 26 811 20 518 22 711 23 295 23 876 24 390 24 520 23 986 23 577 24 077
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 719 11 044 10 881 9 555 9 144 9 022 8 688 7 153 6 898 5 938
Obeskattade reserver 0 1 384 1 430 1 777 2 285 2 365 2 396 2 076 2 292 2 143
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 040 3 915 8 695 9 885 10 325 9 785 9 985 10 065 10 145 10 725
Kortfristiga skulder 2 051 4 176 1 704 2 078 2 121 3 218 3 452 4 692 4 243 5 271
Skulder och eget kapital 26 811 20 518 22 711 23 295 23 876 24 390 24 520 23 986 23 577 24 077
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 435 455 406 426
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 120 501 631 1 589 2 261 2 054 1 963 2 292 2 528
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 48 199 260 643 932 1 053 1 002 1 191 1 251
Utdelning till aktieägare 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 620 1 666 3 565 4 124 6 396 7 725 10 138 14 196 16 545 30 615
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 3 6 7 8 8 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 527 1 185 1 783 1 346 1 066 1 104 1 267 1 775 1 838 3 062
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 148 168 321 297 375 458 446 432 438 426
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 339 563 439 573 -56 434 1 489 40 1 748 2 866
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 113,25% -66,76% -11,71% -36,87% -17,20% -23,80% -28,59% -14,20% -45,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,40% 1,61% 5,72% 1,85% -0,84% 1,09% 5,45% -0,50% 6,72% 11,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 67,95% 27,93% 36,44% 10,65% -3,13% 3,43% 13,19% -0,84% 9,57% 8,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,80% 62,19% 49,82% 67,63% 48,01% 54,61% 40,52% 28,11% 54,11% 55,30%
Rörelsekapital/omsättning 52,12% -284,22% -42,55% -37,99% -12,09% -19,28% -16,46% -21,51% -20,48% -13,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,17% 59,09% 52,82% 46,97% 45,35% 44,14% 42,63% 36,20% 36,26% 31,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 164,21% 19,35% 10,97% 21,80% 24,05% 17,87% 51,33% 34,93% 20,15% 24,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...