Visa allt om Smemo Aktiebolag
Visa allt om Smemo Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 47 695 43 795 38 442 35 237 28 931 25 615 27 102 17 958 21 808 29 745
Övrig omsättning 1 468 1 576 1 506 805 549 994 575 1 090 729 620
Rörelseresultat (EBIT) 4 697 4 301 2 017 725 -1 173 268 960 -2 880 -2 125 2 115
Resultat efter finansnetto 4 696 4 301 2 034 743 -1 135 329 954 -2 875 -2 110 2 115
Årets resultat 0 0 -29 -28 -28 -9 3 27 9 1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 571 1 855 1 424 1 872 2 649 3 693 4 755 4 664 4 936 6 205
Omsättningstillgångar 15 932 15 956 14 223 14 677 14 002 13 376 12 997 11 462 13 487 13 664
Tillgångar 17 503 17 811 15 647 16 549 16 652 17 069 17 752 16 126 18 424 19 869
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 455 11 455 11 455 11 484 11 511 11 539 11 549 11 546 11 520 11 510
Obeskattade reserver 566 556 527 1 084 1 530 2 079 2 695 1 750 4 680 5 088
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 482 5 800 3 665 3 981 3 610 3 450 3 509 2 830 2 225 3 271
Skulder och eget kapital 17 503 17 811 15 647 16 549 16 652 17 069 17 752 16 126 18 424 19 869
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 179 1 161 1 152 1 129 1 079 1 082 1 018 828 946 1 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 473 6 967 6 455 5 737 5 146 4 531 4 116 4 103 4 779 4 606
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 709 3 534 3 164 2 790 2 639 2 444 2 201 2 177 2 400 2 569
Utdelning till aktieägare 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 49 163 45 371 39 948 36 042 29 480 26 609 27 677 19 048 22 537 30 365
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 23 23 21 20 17 16 15 19 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 908 1 904 1 671 1 678 1 447 1 507 1 694 1 197 1 148 1 566
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 497 509 472 461 448 486 467 482 429 444
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 157 4 912 3 112 1 840 31 1 623 2 185 -1 358 -594 3 803
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,91% 13,92% 9,10% 21,80% 12,95% -5,49% 50,92% -17,65% -26,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,84% 24,15% 13,00% 4,51% -6,74% 2,02% 5,54% -17,75% -11,33% 10,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,85% 9,82% 5,29% 2,12% -3,88% 1,35% 3,63% -15,94% -9,57% 7,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,58% 51,88% 46,80% 44,25% 44,78% 51,49% 52,21% 50,43% 57,34% 59,60%
Rörelsekapital/omsättning 21,91% 23,19% 27,46% 30,35% 35,92% 38,75% 35,01% 48,07% 51,64% 34,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,97% 66,75% 75,84% 74,50% 75,90% 76,58% 76,25% 79,60% 80,82% 76,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 142,81% 152,28% 174,79% 201,88% 218,31% 227,42% 223,14% 229,75% 393,80% 285,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...