Visa allt om Momentum Software Aktiebolag
Visa allt om Momentum Software Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 63 641 15 025 12 799 11 791 11 338 12 274 9 743 14 276 13 169 10 104
Övrig omsättning - - - - - - 10 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 618 1 098 475 122 -661 128 -1 576 -126 928 -741
Resultat efter finansnetto 8 650 8 090 485 160 -597 176 -1 563 -5 1 127 2 382
Årets resultat 6 704 15 328 2 833 118 -1 255 116 -1 158 -41 807 2 549
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 946 8 369 8 276 8 244 8 361 8 480 8 354 8 382 8 886 9 223
Omsättningstillgångar 22 506 21 303 12 838 13 111 8 860 7 677 9 175 10 541 9 179 8 328
Tillgångar 23 452 29 673 21 114 21 355 17 221 16 157 17 529 18 923 18 065 17 551
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 977 26 118 15 429 17 233 14 365 13 797 14 445 15 320 14 843 15 030
Obeskattade reserver 246 98 2 423 1 088 1 088 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 229 3 457 3 262 3 034 1 768 2 360 3 084 3 603 3 222 2 521
Skulder och eget kapital 23 452 29 673 21 114 21 355 17 221 16 157 17 529 18 923 18 065 17 551
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 126 - 0 0 0 1 025 1 029 1 041 1 032
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 4 918 4 483 4 727 4 874 4 828 3 752 5 110 4 219 3 123
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 2 103 1 970 1 975 2 139 2 306 2 142 2 871 2 332 1 877
Utdelning till aktieägare 9 000 15 001 4 638 4 638 2 319 1 789 2 385 2 518 1 988 994
Omsättning 63 641 15 025 12 799 11 791 11 338 12 274 9 753 14 276 13 169 10 104
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 60 10 10 10 11 9 9 15 12 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 061 1 503 1 280 1 179 1 031 1 364 1 083 952 1 097 1 123
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 678 766 714 719 682 850 808 672 674 706
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 851 1 208 586 240 -518 268 -1 449 -1 1 051 -627
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 323,57% 17,39% 8,55% 4,00% -7,63% 25,98% -31,75% 8,41% 30,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,93% 27,30% 2,31% 0,75% -3,47% 1,16% -8,92% -0,03% 6,24% 13,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,61% 53,92% 3,80% 1,36% -5,27% 1,52% -16,04% -0,04% 8,56% 23,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,39% 96,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,58% 118,78% 74,82% 85,46% 62,55% 43,32% 62,52% 48,60% 45,24% 57,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,36% 88,28% 82,03% 84,67% 88,07% 85,39% 82,41% 80,96% 82,16% 85,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 170,13% 616,23% 393,56% 432,14% 501,13% 325,30% 297,50% 292,56% 284,89% 330,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...