Visa allt om Gläntan Förvaltnings AB
Visa allt om Gläntan Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-12
Nettoomsättning 3 859 4 447 4 369 4 583 4 953 6 179 3 726 3 949 9 636 2 503
Övrig omsättning 6 805 158 - - - - 17 - 572 -
Rörelseresultat (EBIT) 6 614 161 -326 205 205 135 146 20 498 -22
Resultat efter finansnetto 9 332 146 -327 209 215 129 142 19 482 -26
Årets resultat 6 492 72 15 107 107 66 75 13 252 1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 090 237 320 163 57 102 85 126 153 133
Omsättningstillgångar 2 057 2 021 2 060 2 064 2 058 2 689 1 520 1 318 1 495 674
Tillgångar 11 148 2 258 2 380 2 227 2 116 2 791 1 605 1 445 1 648 807
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 988 877 805 790 683 576 510 435 422 170
Obeskattade reserver 2 630 99 55 310 255 195 160 125 125 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 263 95 282 106 0 270 0 0 16 76
Kortfristiga skulder 2 266 1 187 1 238 1 021 1 178 1 750 936 885 1 085 561
Skulder och eget kapital 11 148 2 258 2 380 2 227 2 116 2 791 1 605 1 445 1 648 807
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 446 1 052 1 120 514 558 854 413 1 105 1 815 984
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 518 384 415 166 254 290 138 423 682 311
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 664 4 605 4 369 4 583 4 953 6 179 3 743 3 949 10 208 2 503
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 2 2 3 2 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 772 1 112 1 092 2 292 2 477 2 060 1 863 987 1 927 501
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 436 389 352 279 374 295 242 385 511 261
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 694 243 -260 246 250 186 191 87 605 40
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,22% 1,79% -4,67% -7,47% -19,84% 65,83% -5,65% -59,02% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 84,02% 7,17% -13,11% 9,83% 11,01% 4,84% 9,10% 1,45% 30,28% -2,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 242,73% 3,64% -7,14% 4,78% 4,70% 2,18% 3,92% 0,53% 5,18% -0,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,41% 57,95% 49,37% 34,78% 35,43% 29,47% 33,71% 55,28% 34,79% 72,39%
Rörelsekapital/omsättning -5,42% 18,75% 18,81% 22,76% 17,77% 15,20% 15,67% 10,96% 4,25% 4,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,12% 42,26% 35,63% 45,73% 41,16% 25,79% 39,12% 36,33% 31,07% 21,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,78% 170,26% 166,40% 202,15% 174,70% 153,66% 162,39% 148,93% 137,79% 120,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...