Visa allt om Kihlgren & Söner Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 33 604 22 674 20 031 24 767 20 080 17 746 24 025 32 849 35 228 37 059
Övrig omsättning 535 32 77 38 4 143 43 0 276 2
Rörelseresultat (EBIT) 2 440 1 078 696 1 105 824 1 256 -1 748 1 176 691 2 362
Resultat efter finansnetto 2 037 1 007 657 1 068 774 1 089 -1 613 737 44 1 803
Årets resultat 1 315 754 469 783 595 995 -719 1 628 585 1 150
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 162 3 177 2 235 1 475 946 549 325 1 007 22 350 22 868
Omsättningstillgångar 5 307 4 440 3 869 4 463 3 925 3 099 4 284 10 898 9 948 8 292
Tillgångar 9 469 7 617 6 105 5 938 4 871 3 648 4 609 11 905 32 298 31 160
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 542 2 726 1 973 2 004 1 221 1 196 201 6 798 5 169 5 184
Obeskattade reserver 420 45 0 13 27 35 0 894 2 254 2 987
Avsättningar (tkr) 38 15 17 16 2 12 66 58 63 55
Långfristiga skulder 599 467 480 0 0 0 815 0 14 367 15 600
Kortfristiga skulder 4 870 4 364 3 635 3 906 3 621 2 405 3 527 4 156 10 445 7 333
Skulder och eget kapital 9 469 7 617 6 105 5 938 4 871 3 648 4 609 11 905 32 298 31 160
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 5 513 6 847 6 893 7 461
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 166 2 232 2 337 2 586
Utdelning till aktieägare 700 500 0 0 0 0 0 6 448 0 600
Omsättning 34 139 22 706 20 108 24 805 20 084 17 889 24 068 32 849 35 504 37 061
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 12 13 12 12 14 16 17 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 400 1 620 1 669 1 905 1 673 1 479 1 716 2 053 2 072 1 685
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 624 539 638 642 564 521 552 578 563 466
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 521 1 117 720 1 129 865 1 316 -1 665 1 312 1 490 3 163
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 48,20% 13,19% -19,12% 23,34% 13,15% -26,14% -26,86% -6,75% -4,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,61% 14,15% 11,40% 18,61% 16,92% 32,65% -34,24% 9,90% 2,45% 8,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,50% 4,75% 3,47% 4,46% 4,10% 6,71% -6,57% 3,59% 2,25% 7,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,26% 47,27% 50,72% 46,65% 50,40% 53,69% 35,94% 40,51% 37,91% 44,38%
Rörelsekapital/omsättning 1,30% 0,34% 1,17% 2,25% 1,51% 3,91% 3,15% 20,52% -1,41% 2,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,87% 36,25% 32,32% 33,92% 25,50% 33,53% 4,36% 62,96% 21,45% 23,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,13% 96,06% 100,85% 108,88% 102,71% 121,33% 105,50% 247,04% 88,72% 106,31%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!