Visa allt om TTC Invest AB
Visa allt om TTC Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 66 447 77 850 102 243 87 513 101 178 112 254 123 528
Övrig omsättning - - 86 541 243 211 167 267 538 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 86 -3 027 -1 645 2 081 -2 303 -1 763 -4 728 1 750
Resultat efter finansnetto 366 0 86 -3 620 -3 043 90 -3 850 -3 624 -6 298 682
Årets resultat 286 0 0 -6 199 0 -1 580 -606 -32
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 435 200 200 200 8 005 23 789 20 134 15 758 3 124 3 640
Omsättningstillgångar 132 3 330 3 330 3 386 46 365 47 725 55 386 57 543 65 355 48 499
Tillgångar 20 566 3 530 3 530 3 586 54 370 71 514 75 520 73 301 68 479 52 139
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 006 720 720 2 904 2 911 2 712 2 713 2 714 2 134 2 740
Obeskattade reserver 0 0 0 0 4 284 6 270 6 690 4 016 466 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 26 872 33 318 32 684 30 834 19 636 11 505
Kortfristiga skulder 19 560 2 810 2 810 682 20 303 29 214 33 433 35 737 43 643 37 794
Skulder och eget kapital 20 566 3 530 3 530 3 586 54 370 71 514 75 520 73 301 68 479 52 139
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 608 714 692 724 695 695 493
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 798 2 306 2 819 3 236 1 624 1 807 1 305
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 670 1 471 1 573 1 631 973 1 211 930
Utdelning till aktieägare 286 0 0 2 184 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 86 66 988 78 093 102 454 87 680 101 445 112 792 123 528
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 3 5 8 11 5 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 22 149 15 570 12 780 7 956 20 236 18 709 24 706
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 664 825 590 496 609 449 586
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 0 86 -2 199 2 211 6 216 776 -815 -4 133 2 296
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -14,65% -23,86% 16,83% -13,51% -9,87% -9,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - -69,35% -1,87% 3,50% -2,56% -2,37% -6,89% 3,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - -3,74% -1,31% 2,45% -2,21% -1,72% -4,20% 1,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 1,31% 12,00% 13,80% 11,62% 4,65% 0,45% 5,97%
Rörelsekapital/omsättning - - - 4,07% 33,48% 18,10% 25,09% 21,55% 19,34% 8,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,89% 20,40% 20,40% 80,98% 11,16% 10,25% 10,12% 7,74% 3,61% 5,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,67% 118,51% 118,51% 496,48% 82,08% 71,12% 82,22% 76,57% 81,33% 68,26%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...