Visa allt om Eneby Norrort Byggnadsfirma Enab Aktiebolag
Visa allt om Eneby Norrort Byggnadsfirma Enab Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 727 647 823 1 023 1 147 1 226 1 182 1 173 1 403 1 441
Övrig omsättning 178 125 140 120 120 117 130 95 83 38
Rörelseresultat (EBIT) -7 -34 12 -131 40 121 65 -84 19 -12
Resultat efter finansnetto -6 -32 12 -131 41 121 60 -84 19 -12
Årets resultat -6 -32 12 -95 22 74 60 -84 16 -12
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 185 223 304 256 394 389 283 252 320 313
Tillgångar 185 223 304 256 394 389 283 252 320 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 91 97 129 117 212 190 116 56 140 124
Obeskattade reserver 0 0 0 0 37 26 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 94 126 174 139 145 173 167 195 179 188
Skulder och eget kapital 185 223 304 256 394 389 283 252 320 313
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 80 0 0 5 90 178 184
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 491 401 506 682 668 728 472 609 695 705
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 182 135 196 250 191 217 160 238 296 300
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 905 772 963 1 143 1 267 1 343 1 312 1 268 1 486 1 479
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 5 4 5 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 242 324 412 205 287 245 296 235 281 288
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 224 270 352 205 215 193 161 190 241 241
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -7 -34 12 -131 40 121 65 -84 19 -12
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,36% -21,39% -19,55% -10,81% -6,44% 3,72% 0,77% -16,39% -2,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,78% -14,35% 3,95% -51,17% 10,15% 31,11% 22,97% -33,33% 5,94% -3,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,96% -4,95% 1,46% -12,81% 3,49% 9,87% 5,50% -7,16% 1,35% -0,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 71,57% 90,20% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,52% 14,99% 15,80% 11,44% 21,71% 17,62% 9,81% 4,86% 10,05% 8,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,19% 43,50% 42,43% 45,70% 60,73% 53,77% 40,99% 22,22% 43,75% 39,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 196,81% 176,98% 151,15% 151,80% 271,72% 224,86% 169,46% 129,23% 178,77% 166,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...