Visa allt om Fresema Skogsavverkning Aktiebolag
Visa allt om Fresema Skogsavverkning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 586 2 008 3 044 3 214 4 212 3 691 3 743 3 584 3 406 3 759
Övrig omsättning - 111 43 400 406 39 - 20 214 56
Rörelseresultat (EBIT) -453 473 636 555 1 176 647 547 433 569 91
Resultat efter finansnetto -288 650 494 693 1 069 553 472 347 489 153
Årets resultat -21 1 752 433 186 351 364 223 288 1 144
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 145 1 295 4 842 6 826 5 132 4 182 4 637 3 203 4 067 2 507
Omsättningstillgångar 4 967 5 241 4 049 3 753 3 327 2 792 2 475 2 161 1 975 1 805
Tillgångar 6 112 6 536 8 891 10 579 8 459 6 974 7 112 5 364 6 042 4 311
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 607 4 628 2 876 2 444 2 258 2 007 1 693 1 640 1 352 1 351
Obeskattade reserver 1 210 1 479 3 058 3 131 2 623 2 034 1 990 1 829 1 873 1 392
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 679 2 675 2 063 1 537 2 300 1 046 1 400 553
Kortfristiga skulder 295 429 1 278 2 330 1 516 1 397 1 129 848 1 418 1 016
Skulder och eget kapital 6 112 6 536 8 891 10 579 8 459 6 974 7 112 5 364 6 042 4 311
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 384 0 523 566 452 552
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 352 384 359 384 0 391 0 0 0 553
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 126 179 179 186 198 208 221 263 335 547
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 0 0 100 50 170 0 0
Omsättning 586 2 119 3 087 3 614 4 618 3 730 3 743 3 604 3 620 3 815
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 586 2 008 3 044 3 214 4 212 3 691 1 872 1 792 1 703 1 253
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 486 575 547 578 585 602 374 416 401 570
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -365 555 1 583 1 611 2 130 1 618 1 459 1 384 1 275 796
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -70,82% -34,03% -5,29% -23,69% 14,12% -1,39% 4,44% 5,23% -9,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,71% 10,71% 7,15% 7,56% 14,56% 9,55% 7,78% 8,31% 10,13% 5,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -49,15% 34,86% 20,89% 24,89% 29,25% 18,04% 14,77% 12,44% 17,97% 6,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 72,41%
Rörelsekapital/omsättning 797,27% 239,64% 91,03% 44,28% 43,00% 37,79% 35,96% 36,64% 16,35% 20,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,82% 88,46% 59,17% 44,91% 49,55% 50,27% 44,43% 55,12% 44,70% 54,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 683,73% 1 221,68% 316,82% 161,07% 219,46% 199,86% 219,22% 254,83% 139,28% 177,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...