Visa allt om Getinge Finance Holding AB
Visa allt om Getinge Finance Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 191 101 634 770 901 1 124 576 482 405 519
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 39 -689 -522 -971 -816 -972 -874 -855 -718 -624
Resultat efter finansnetto 4 231 256 151 926 -47 611 12 100 454 -390 426 1 381 951 1 062 941 4 292 652 -752 356 -303 034
Årets resultat 5 219 218 -1 134 574 -682 762 9 580 454 -393 949 1 618 735 1 254 700 4 260 751 -578 862 -233 362
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 765 900 28 558 145 28 472 644 30 146 994 29 762 466 31 664 283 27 657 395 25 621 625 24 524 930 24 594 585
Omsättningstillgångar 1 401 051 1 507 709 1 187 145 8 677 715 336 067 692 484 1 151 622 5 866 545 3 194 702 1 280 689
Tillgångar 29 166 951 30 065 854 29 659 789 38 824 709 30 098 533 32 356 767 28 809 017 31 488 170 27 719 632 25 875 274
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 979 378 15 115 689 16 250 263 18 556 546 6 757 763 7 934 855 6 214 154 6 196 345 2 207 846 2 096 507
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 6 872 155 23 892 620 22 577 354 24 538 294 19 511 750 21 283 210
Kortfristiga skulder 11 187 573 14 950 165 13 409 526 20 268 163 16 468 615 529 292 17 509 753 531 6 000 036 2 495 557
Skulder och eget kapital 29 166 951 30 065 854 29 659 789 38 824 709 30 098 533 32 356 767 28 809 017 31 488 170 27 719 632 25 875 274
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 - - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 - - - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 2 000 000 0 1 500 000 700 0
Omsättning 191 101 634 770 901 1 124 576 482 405 519
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 39 -689 -522 -971 -816 -972 -874 -855 -718 -624
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 89,11% -84,07% -17,66% -14,54% -19,84% 95,14% 19,50% 19,01% -21,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,88% 0,84% 5,94% 32,41% 2,09% 7,56% 7,12% 15,51% 0,15% 3,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2 578 002,09% 250 845,54% 278 024,13% 1 634 049,87% 69 947,28% 217 637,28% 355 992,88% 1 012 994,61% 10 365,43% 157 820,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5 123 833,51% -13 309 362,38% -1 927 820,35% -1 505 252,99% -1 790 515,87% 14 518,86% 196 894,62% 1 060 791,29% -692 675,00% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,64% 50,28% 54,79% 47,80% 22,45% 24,52% 21,57% 19,68% 7,96% 8,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 12,52% 10,08% 8,85% 42,81% 2,04% 130,83% 6 577,31% 778,54% 53,24% 51,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...