Visa allt om Chark-Service i Huskvarna Aktiebolag
Visa allt om Chark-Service i Huskvarna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 819 12 595 14 096 16 150 17 057 21 661 26 384 30 370 28 231 26 246
Övrig omsättning 10 - - - - - - 45 - 91
Rörelseresultat (EBIT) -579 -86 123 -885 118 -587 38 -31 124 221
Resultat efter finansnetto -631 -148 19 -989 -17 -673 46 -226 -29 116
Årets resultat -1 135 967 -989 -17 -486 100 32 138 93
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 77 48 64 31 18 70 2 127 384 686
Omsättningstillgångar 1 630 1 562 2 457 2 217 3 685 3 242 4 014 3 989 7 006 6 493
Tillgångar 1 683 1 639 2 505 2 280 3 716 3 260 4 084 6 116 7 390 7 179
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 580 581 1 395 428 1 417 995 1 480 1 380 1 348 1 350
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 187 263 563 741
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 119 0 261 582 841 57 0 363 2 000 2 345
Kortfristiga skulder 984 1 058 849 1 271 1 458 2 208 2 417 4 109 3 478 2 742
Skulder och eget kapital 1 683 1 639 2 505 2 280 3 716 3 260 4 084 6 116 7 390 7 179
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 737 690 725 769 1 044 948 1 075 879 851
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 275 248 259 280 396 340 372 332 334
Utdelning till aktieägare 0 0 949 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 829 12 595 14 096 16 150 17 057 21 661 26 384 30 415 28 231 26 337
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 910 6 298 7 048 8 075 8 529 7 220 8 795 10 123 7 058 6 562
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 564 506 462 493 551 519 457 502 316 311
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -555 -62 139 -874 127 -568 136 213 426 520
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,04% -10,65% -12,72% -5,32% -21,25% -17,90% -13,12% 7,58% 7,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -34,40% -5,25% 4,91% -38,82% 3,18% -17,98% 6,00% 1,14% 3,36% 3,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,90% -0,68% 0,87% -5,48% 0,69% -2,71% 0,93% 0,23% 0,88% 1,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,03% 18,71% 18,25% 11,68% 18,97% 13,79% 14,77% 12,79% 12,92% 12,81%
Rörelsekapital/omsättning 6,58% 4,00% 11,41% 5,86% 13,06% 4,77% 6,05% -0,40% 12,50% 14,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,46% 35,45% 55,69% 18,77% 38,13% 30,52% 39,61% 25,73% 23,73% 26,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,95% 77,50% 157,48% 106,06% 146,43% 87,36% 108,81% 61,23% 165,07% 153,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...