Visa allt om Westerlunds Reportagebyrå Aktiebolag
Visa allt om Westerlunds Reportagebyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 596 207 606 1 327 976 981 994 1 073 1 570 1 191
Övrig omsättning - - - 8 - 14 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 245 -270 -115 -73 140 157 -123 -155 97 226
Resultat efter finansnetto 221 -290 -136 -88 123 139 -141 -174 76 197
Årets resultat 221 -290 -136 -78 106 139 -141 -174 76 197
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 6 13 24 20
Omsättningstillgångar 77 91 44 119 156 55 12 301 439 271
Tillgångar 77 91 44 119 156 55 18 314 463 291
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -388 -609 -320 -183 -105 -211 -350 -220 -46 -121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 149 355 149 125 98 150 150 149 141 177
Kortfristiga skulder 317 346 215 178 154 116 218 386 368 237
Skulder och eget kapital 77 91 44 119 156 55 18 314 463 291
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 222 147 255 190 473 182
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 150 267 203 375 15 8 44 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 120 12 86 147 106 80 126 93 179 83
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 596 207 606 1 335 976 995 994 1 073 1 570 1 191
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 596 207 606 664 488 981 994 1 073 1 570 1 191
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 276 278 375 297 213 327 482 366 693 322
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 245 -270 -115 -73 140 163 -117 -144 108 237
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 187,92% -65,84% -54,33% 35,96% -0,51% -1,31% -7,36% -31,66% 31,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 318,18% -296,70% -261,36% -60,50% 89,74% 285,45% -683,33% -49,04% 20,95% 77,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 41,11% -130,43% -18,98% -5,43% 14,34% 16,00% -12,37% -14,35% 6,18% 18,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,52% 91,75% 67,90% 92,93% 85,12% 69,72% 60,39% 74,08% 73,30%
Rörelsekapital/omsättning -40,27% -123,19% -28,22% -4,45% 0,20% -6,22% -20,72% -7,92% 4,52% 2,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -503,90% -669,23% -727,27% -153,78% -63,06% -383,64% -1 944,44% -70,06% -9,94% -41,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 24,29% 26,30% 20,47% 66,85% 101,30% 47,41% 5,50% 77,98% 119,29% 114,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...