Visa allt om Lidans Byggservice Aktiebolag
Visa allt om Lidans Byggservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 28 165 29 873 27 956 28 374 15 005 15 499 20 795 18 979 16 804 16 352
Övrig omsättning 50 - 227 - 59 235 321 3 582 2 903 1
Rörelseresultat (EBIT) -294 398 859 111 -735 -908 872 1 645 504 940
Resultat efter finansnetto -433 248 674 -139 -998 -1 145 755 1 547 487 925
Årets resultat -417 263 644 -139 -894 -31 410 857 224 478
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 044 5 232 5 567 5 845 6 049 6 379 6 603 6 796 3 460 430
Omsättningstillgångar 8 658 13 067 7 251 6 400 3 428 4 069 4 933 6 146 5 665 8 873
Tillgångar 13 702 18 298 12 818 12 245 9 476 10 448 11 535 12 941 9 125 9 303
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 725 1 142 879 235 204 1 098 1 129 2 194 1 338 1 495
Obeskattade reserver 0 15 31 0 0 104 1 237 1 065 701 555
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 908 5 108 5 308 5 504 5 959 5 906 5 890 4 848 1 997 5
Kortfristiga skulder 8 069 12 033 6 601 6 506 3 314 3 340 3 279 4 835 5 089 7 248
Skulder och eget kapital 13 702 18 298 12 818 12 245 9 476 10 448 11 535 12 941 9 125 9 303
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 - 879 247 258 549
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 8 770 8 493 8 130 5 960 6 518 5 344 6 759 4 877 4 905
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 3 139 2 856 2 742 2 176 2 354 2 187 2 377 1 978 2 103
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0
Omsättning 28 215 29 873 28 183 28 374 15 064 15 734 21 116 22 561 19 707 16 353
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 25 24 21 16 19 19 22 18 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 006 1 195 1 165 1 351 938 816 1 094 863 934 861
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 474 484 476 522 512 472 446 432 402 397
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 698 1 165 411 -440 -601 1 206 1 953 626 1 064
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,72% 6,86% -1,47% 89,10% -3,19% -25,47% 9,57% 12,94% 2,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,15% 2,18% 6,70% 0,91% -7,74% -8,69% 7,59% 12,72% 5,58% 10,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,04% 1,33% 3,07% 0,39% -4,89% -5,86% 4,21% 8,67% 3,03% 5,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,40% 56,64% 56,11% 50,48% 65,94% 67,38% 58,33% 71,33% 71,88% 81,64%
Rörelsekapital/omsättning 2,09% 3,46% 2,33% -0,37% 0,76% 4,70% 7,95% 6,91% 3,43% 9,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,29% 6,31% 7,05% 1,92% 2,15% 11,24% 17,69% 23,02% 20,19% 20,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,24% 107,10% 107,15% 95,91% 99,03% 109,37% 137,54% 113,55% 109,06% 90,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...