Visa allt om Helistens Mark & Asfalt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 46 422 21 354 29 485 49 287 52 243 37 557 34 905 42 001 33 060 32 899
Övrig omsättning 0 318 1 748 449 32 171 163 223 333 331
Rörelseresultat (EBIT) 3 419 2 387 6 031 10 206 6 604 1 843 2 411 3 910 982 2 389
Resultat efter finansnetto 3 151 3 497 6 250 10 236 6 947 2 962 2 896 5 327 1 138 2 268
Årets resultat 1 309 9 986 3 317 5 902 4 180 2 406 483 1 129 1 095 1 344
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 578 6 241 5 256 5 628 1 240 1 115 621 905 1 875 3 902
Omsättningstillgångar 14 645 18 684 15 281 16 918 24 429 15 439 16 627 20 586 11 648 12 824
Tillgångar 22 223 24 925 20 538 22 546 25 669 16 553 17 248 21 491 13 523 16 726
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 789 15 694 5 708 7 391 11 489 7 309 9 903 9 419 8 290 7 196
Obeskattade reserver 1 477 0 9 323 7 341 4 775 3 424 3 562 3 314 3 204 3 587
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 674 3 378 1 954 2 836 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 283 5 853 3 553 4 978 9 405 5 820 3 782 8 758 2 029 5 944
Skulder och eget kapital 22 223 24 925 20 538 22 546 25 669 16 553 17 248 21 491 13 523 16 726
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - 6 763 6 648 6 273 5 320 5 847 5 235
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - 2 361 1 841 2 084 2 227 2 042 2 114
Utdelning till aktieägare 0 15 214 0 5 000 10 000 0 5 000 0 0 0
Omsättning 46 422 21 672 31 233 49 736 52 275 37 728 35 068 42 224 33 393 33 230
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 15 19 25 22 18 21 18 0 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 731 1 424 1 552 1 971 2 375 2 087 1 662 2 333 - 1 935
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 531 560 591 481 477 475 453 534 - 513
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 655 4 566 7 396 11 490 6 878 2 236 2 915 4 818 2 757 4 743
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 117,39% -27,58% -40,18% -5,66% 39,10% 7,60% -16,89% 27,04% 0,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,38% 14,62% 31,07% 47,49% 27,34% 18,00% 16,96% 24,94% 8,69% 15,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,37% 17,07% 21,64% 21,72% 13,44% 7,93% 8,38% 12,76% 3,55% 7,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,13% 78,30% 74,30% 61,95% 46,99% 45,01% 56,37% 47,75% 51,54% 54,50%
Rörelsekapital/omsättning -1,37% 60,09% 39,78% 24,23% 28,76% 25,61% 36,80% 28,16% 29,10% 20,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,23% 62,96% 63,20% 58,18% 59,27% 60,29% 73,52% 55,19% 78,76% 58,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,83% 319,22% 430,09% 339,86% 259,74% 265,27% 439,64% 235,05% 574,08% 215,75%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...