Visa allt om Morex Dataprodukter & Tillbehör Aktiebolag
Visa allt om Morex Dataprodukter & Tillbehör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 284 8 690 9 055 7 935 8 161 8 059 8 412 10 658 10 550 7 621
Övrig omsättning 289 315 194 30 316 45 4 254 122 31
Rörelseresultat (EBIT) -430 -770 37 -480 72 53 56 161 335 45
Resultat efter finansnetto -453 -776 40 -478 78 55 57 173 346 19
Årets resultat -453 -776 40 -478 78 55 63 167 346 19
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 70 64 40 62 54 20 28 28 40 57
Omsättningstillgångar 1 711 1 824 1 691 2 014 2 470 2 141 2 122 2 084 2 008 2 139
Tillgångar 1 781 1 888 1 731 2 076 2 524 2 160 2 150 2 112 2 048 2 196
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 217 244 579 539 1 018 940 884 821 805 459
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 398 348 348 348 348 348 198 273
Kortfristiga skulder 1 565 1 644 754 1 189 1 158 873 918 936 1 046 1 464
Skulder och eget kapital 1 781 1 888 1 731 2 076 2 524 2 160 2 150 2 112 2 048 2 196
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 312 260 295 215 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 319 2 951 2 709 2 574 2 279 2 021 2 075 2 124 2 107 1 424
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 842 1 187 1 096 1 047 984 835 819 870 845 690
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0
Omsättning 7 573 9 005 9 249 7 965 8 477 8 104 8 416 10 912 10 672 7 652
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 6 6 7 8 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 041 1 241 1 294 1 134 1 360 1 343 1 202 1 332 1 507 1 270
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 479 636 582 560 597 574 501 451 501 421
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -394 -743 58 -459 94 61 77 174 352 72
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,18% -4,03% 14,11% -2,77% 1,27% -4,20% -21,07% 1,02% 38,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -24,09% -40,68% 2,37% -22,88% 3,13% 2,64% 2,74% 8,29% 17,72% 2,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,89% -8,84% 0,45% -5,99% 0,97% 0,71% 0,70% 1,64% 3,44% 0,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,02% 48,39% 53,05% 53,37% 49,97% 52,84% 51,19% 40,37% 42,30% 44,56%
Rörelsekapital/omsättning 2,00% 2,07% 10,35% 10,40% 16,08% 15,73% 14,31% 10,77% 9,12% 8,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,18% 12,92% 33,45% 25,96% 40,33% 43,52% 41,12% 39,08% 39,31% 20,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 53,35% 57,85% 112,73% 96,55% 148,70% 160,02% 163,62% 160,15% 129,16% 71,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...