Visa allt om Spräng och Mätkonsult i Nora Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 2 763 2 342 2 220 2 615 4 841 4 662 2 663 3 831 3 408 4 219
Övrig omsättning 0 0 0 241 0 0 117 0 4 1
Rörelseresultat (EBIT) 95 257 -538 -226 313 703 -118 274 231 220
Resultat efter finansnetto 79 222 -568 -184 281 655 -182 238 203 195
Årets resultat 79 222 -438 20 210 296 32 42 134 102
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 239 240 332 595 480 817 1 154 1 593 542 304
Omsättningstillgångar 527 554 481 795 1 457 1 311 1 001 783 1 227 953
Tillgångar 766 794 813 1 390 1 937 2 128 2 154 2 377 1 769 1 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 266 187 -34 404 784 674 378 446 484 430
Obeskattade reserver 0 0 0 130 424 430 165 396 226 216
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 97 176 338 418 288 527 939 1 201 423 221
Kortfristiga skulder 403 432 510 438 442 497 672 333 636 389
Skulder och eget kapital 766 794 813 1 390 1 937 2 128 2 154 2 377 1 769 1 256
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 796 720 752
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 923 777 213 108 158
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 311 274 303 289 303
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 400 100 0 100 80 80
Omsättning 2 763 2 342 2 220 2 856 4 841 4 662 2 780 3 831 3 412 4 220
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 382 1 171 1 110 1 308 1 614 1 554 888 1 277 1 136 1 406
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 592 392 565 609 448 438 377 465 398 433
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 192 349 -276 68 650 1 040 284 506 323 341
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,98% 5,50% -15,11% -45,98% 3,84% 75,07% -30,49% 12,41% -19,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,40% 32,37% -66,17% -13,24% 16,16% 33,08% -5,43% 11,65% 13,17% 17,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,44% 10,97% -24,23% -7,04% 6,47% 15,10% -4,39% 7,23% 6,84% 5,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,27% 86,76% 84,82% 79,35% 73,62% 76,13% 82,20% 82,28% 76,61% 67,53%
Rörelsekapital/omsättning 4,49% 5,21% -1,31% 13,65% 20,97% 17,46% 12,35% 11,75% 17,34% 13,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,73% 23,55% -4,18% 36,36% 57,55% 47,43% 23,52% 31,76% 36,78% 46,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,92% 107,41% 75,10% 164,16% 315,16% 249,09% 128,72% 186,19% 170,13% 204,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!