Visa allt om Stadens Golv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 18 987 20 869 18 736 17 766 17 215 15 353 15 190 9 789 13 136 13 004
Övrig omsättning 43 10 151 29 21 109 4 665 0 767
Rörelseresultat (EBIT) 1 628 85 430 1 213 1 228 406 1 288 -1 409 1 423
Resultat efter finansnetto 1 181 79 416 1 013 1 229 373 1 235 -10 314 1 211
Årets resultat 700 986 301 667 628 273 997 276 104 516
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 875 1 750 1 750 1 769 1 817 3 556 3 532 3 522 29 10
Omsättningstillgångar 5 611 5 495 5 823 7 935 5 473 3 682 4 519 3 731 5 645 5 239
Tillgångar 6 486 7 245 7 573 9 704 7 290 7 239 8 051 7 252 5 674 5 249
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 283 3 583 2 847 2 796 2 379 2 001 1 949 1 152 1 276 1 592
Obeskattade reserver 0 0 1 255 1 387 1 435 1 075 1 180 1 309 1 714 1 604
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 250 1 900 2 300 0 0
Kortfristiga skulder 3 202 3 662 3 472 5 521 3 476 2 912 3 023 2 491 2 685 2 052
Skulder och eget kapital 6 486 7 245 7 573 9 704 7 290 7 239 8 051 7 252 5 674 5 249
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - 423
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 917 2 285 2 160 2 249 2 390 1 121
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 109 952 707 847 819 524
Utdelning till aktieägare 0 1 000 250 250 250 250 220 200 400 420
Omsättning 19 030 20 879 18 887 17 795 17 236 15 462 15 194 10 454 13 136 13 771
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 6 6 6 5 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 712 3 478 3 123 2 961 2 869 3 071 3 038 1 958 2 627 3 251
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 792 779 711 671 680 656 580 633 655 529
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 628 85 436 1 243 1 249 425 1 299 6 426 1 433
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,02% 11,38% 5,46% 3,20% 12,13% 1,07% 55,17% -25,48% 1,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,27% 1,28% 5,68% 12,50% 17,24% 6,52% 16,66% 0,00% 7,21% 27,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,02% 0,45% 2,30% 6,83% 7,30% 3,07% 8,83% 0,00% 3,11% 11,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,61% 38,13% 41,70% 42,14% 43,18% 39,90% 40,46% 41,11% 41,47% 35,17%
Rörelsekapital/omsättning 12,69% 8,78% 12,55% 13,59% 11,60% 5,02% 9,85% 12,67% 22,53% 24,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,62% 49,45% 50,52% 39,96% 47,99% 39,23% 35,64% 29,19% 44,75% 52,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 175,23% 150,05% 167,71% 123,09% 157,45% 126,44% 149,49% 149,78% 210,24% 245,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!