Visa allt om Sirius Rederi AB
Visa allt om Sirius Rederi AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 622 416 356 612 318 662 346 304 301 530 260 877 243 392 232 093 222 561 224 036
Övrig omsättning 334 679 4 309 1 046 14 176 1 639 1 954 966 6 151 58 267
Rörelseresultat (EBIT) 50 247 59 502 11 188 17 031 17 289 -2 004 -6 447 4 234 13 600 49 505
Resultat efter finansnetto 32 378 38 285 -6 166 13 036 13 852 -7 235 -13 220 -1 771 6 011 29 419
Årets resultat 25 150 29 705 -7 350 9 636 15 176 -1 352 -11 028 1 375 4 943 20 624
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 577 390 589 936 583 125 334 149 355 338 380 782 455 830 547 977 654 406 536 913
Omsättningstillgångar 107 764 120 756 140 837 90 837 76 859 61 003 69 254 66 924 71 496 63 821
Tillgångar 685 155 710 693 723 961 424 985 432 196 441 785 525 084 614 902 725 902 600 735
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 194 409 169 333 143 158 147 607 138 542 123 430 124 855 135 910 130 635 124 430
Minoritetsintressen 0 0 364 364 177 0 0 530 472 332
Avsättningar (tkr) 51 736 44 928 36 766 35 814 33 665 34 807 40 862 43 415 46 997 45 992
Långfristiga skulder 310 529 376 874 401 436 174 208 196 621 237 742 299 570 376 657 496 064 384 830
Kortfristiga skulder 128 480 119 558 142 238 66 993 63 192 45 806 59 798 58 390 51 733 45 150
Skulder och eget kapital 685 155 710 693 723 961 424 985 432 196 441 785 525 084 614 902 725 902 600 735
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 3 109 2 209 1 849 2 389 3 004 2 209 2 209 2 244 1 980 1 683
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 81 647 82 489 79 797 82 728 76 769 56 202 45 746 64 108 54 019 50 156
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 321 18 158 17 293 28 238 14 610 13 492 18 396 12 688 12 150 13 108
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 622 750 357 291 322 971 347 350 315 706 262 516 245 346 233 059 228 712 282 303
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 242 236 229 242 245 195 201 198 189 196
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 572 1 511 1 392 1 431 1 231 1 338 1 211 1 172 1 178 1 143
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 469 496 480 468 416 370 349 432 413 389
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 91 576 100 823 48 714 38 343 38 811 23 898 34 501 48 160 57 020 108 254
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 74,54% 11,91% -7,98% 14,85% 15,58% 7,18% 4,87% 4,28% -0,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,74% 8,38% 1,94% 4,58% 4,95% -0,09% -0,88% 1,58% 3,36% 8,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,52% 16,69% 4,41% 5,62% 7,09% -0,15% -1,90% 4,19% 10,97% 23,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,33% 0,34% -0,44% 6,89% 4,53% 5,83% 3,89% 3,68% 8,88% 8,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,37% 23,83% 19,77% 34,73% 32,06% 27,94% 23,78% 22,10% 18,00% 20,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,55% 99,37% 96,61% 131,47% 112,45% 125,12% 110,35% 109,73% 133,92% 137,37%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 014 4 857 3 841 3 840 3 897 3 840 3 845 3 833 3 853 3 836
Övrig omsättning 1 100 126 351 303 276 82 219 219 207 -
Rörelseresultat (EBIT) 854 417 -902 148 -426 68 106 -381 41 -1 094
Resultat efter finansnetto 854 417 -902 148 -426 69 107 -379 38 -1 141
Årets resultat 75 42 6 37 54 51 78 13 26 38
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 63 641 63 673 22 713 22 745 22 834 22 752 25 969 32 974 23 114 23 323
Omsättningstillgångar 12 141 24 484 53 658 9 779 3 364 11 912 9 730 797 6 231 6 495
Tillgångar 75 782 88 157 76 371 32 524 26 198 34 663 35 699 33 771 29 345 29 818
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 973 13 898 17 856 17 851 17 814 17 760 17 709 17 630 17 618 17 592
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 53 118
Kortfristiga skulder 61 809 74 259 58 516 14 674 8 385 16 904 17 990 16 141 11 675 12 108
Skulder och eget kapital 75 782 88 157 76 371 32 524 26 198 34 663 35 699 33 771 29 345 29 818
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 209 2 209 1 849 1 849 2 164 1 669 1 669 2 244 1 575 1 683
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 370 1 369 1 254 1 266 1 351 1 158 973 976 960 932
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 114 4 983 4 192 4 143 4 173 3 922 4 064 4 052 4 060 3 836
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 671 1 619 1 280 1 280 1 299 1 280 1 282 1 278 1 284 1 279
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 200 1 199 1 038 1 038 1 182 947 885 898 848 874
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 904 499 -820 230 -344 264 377 -92 350 -785
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,23% 26,45% 0,03% -1,46% 1,48% -0,13% 0,31% -0,52% 0,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,13% 0,47% -1,18% 0,46% -1,62% 0,20% 0,30% -1,12% 0,17% -3,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,03% 8,61% -23,48% 3,85% -10,91% 1,80% 2,76% -9,84% 1,27% -28,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -990,59% -1 024,81% -126,48% -127,47% -128,84% -130,00% -214,82% -400,31% -141,29% -146,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,44% 15,77% 23,38% 54,89% 68,00% 51,24% 49,61% 52,20% 60,04% 59,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 19,64% 32,97% 91,70% 66,64% 40,12% 70,47% 54,09% 4,94% 53,37% 53,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...