Visa allt om Reklamhuset PRINTIA AB
Visa allt om Reklamhuset PRINTIA AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1 424 1 490 1 545 1 753 1 831 1 878 1 802 1 810 1 604 1 623
Övrig omsättning 20 - - - 1 37 2 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) 65 43 59 122 98 119 49 153 -55 50
Resultat efter finansnetto 57 32 36 97 67 88 14 121 -82 18
Årets resultat 13 19 4 16 12 60 14 121 -82 18
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 229 277 324 372 209 8 28 53 116 156
Omsättningstillgångar 441 567 561 508 583 763 623 576 380 446
Tillgångar 670 844 886 880 792 771 651 628 496 603
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 283 270 251 247 231 219 159 145 24 106
Obeskattade reserver 217 179 172 142 66 16 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 27 162 234 305 307 309 310 311 313 314
Kortfristiga skulder 142 233 228 186 188 228 182 172 160 183
Skulder och eget kapital 670 844 886 880 792 771 651 628 496 603
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 324 300 300 296
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 460 423 406 372 594 295 255 377 290
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 180 171 155 148 193 221 182 211 183
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 444 1 490 1 545 1 753 1 832 1 915 1 804 1 813 1 604 1 623
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 424 1 490 1 545 1 753 1 831 939 901 905 535 812
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 602 647 603 576 534 400 426 376 303 392
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 113 91 107 165 124 139 74 212 12 109
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,43% -3,56% -11,87% -4,26% -2,50% 4,22% -0,44% 12,84% -1,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,70% 5,09% 6,66% 14,55% 12,75% 15,43% 7,53% 24,36% -11,09% 8,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,56% 2,89% 3,82% 7,30% 5,52% 6,34% 2,72% 8,45% -3,43% 3,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,90% 75,84% 72,94% 66,23% 60,29% 67,36% 71,14% 74,59% 76,31% 77,76%
Rörelsekapital/omsättning 21,00% 22,42% 21,55% 18,37% 21,57% 28,49% 24,47% 22,32% 13,72% 16,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,50% 48,53% 43,47% 40,65% 35,31% 29,93% 24,42% 23,09% 4,84% 17,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 226,76% 199,14% 201,75% 221,51% 262,77% 291,23% 291,76% 291,86% 193,75% 206,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...