Visa allt om Katshing AB
Visa allt om Katshing AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 803 10 230 17 358 32 990 61 738 85 400 90 741 72 157 116 189 113 485
Övrig omsättning 78 117 480 643 1 655 2 431 2 711 2 531 3 493 487
Rörelseresultat (EBIT) -364 -1 179 -1 873 -5 075 -2 600 270 1 039 773 944 1 888
Resultat efter finansnetto -374 -1 183 -1 906 -5 177 -2 613 266 1 032 718 780 1 735
Årets resultat -627 -2 120 -1 488 -3 964 -1 536 151 562 380 417 973
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 253 1 194 782 29 190 401 279 329 346
Omsättningstillgångar 606 1 680 1 353 4 705 10 085 12 896 13 273 10 021 5 864 8 375
Tillgångar 606 1 933 2 547 5 487 10 114 13 086 13 674 10 300 6 193 8 721
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -444 183 1 336 2 823 550 2 086 2 136 1 767 1 387 979
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 077 1 034 780 597 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 788 1 034 851 0 1 039
Kortfristiga skulder 1 050 1 750 1 211 2 664 9 564 9 135 9 471 6 902 4 209 6 303
Skulder och eget kapital 606 1 933 2 547 5 487 10 114 13 086 13 674 10 300 6 193 8 721
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 445 480 320 606 536
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 525 1 345 2 691 3 813 3 177 2 899 1 933 2 572 1 826
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader - 183 486 1 098 1 433 1 235 1 080 802 984 718
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 881 10 347 17 838 33 633 63 393 87 831 93 452 74 688 119 682 113 972
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 3 4 8 13 13 11 12 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 3 410 4 340 4 124 4 749 6 569 8 249 6 013 9 682 11 349
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 186 460 515 413 388 418 261 365 313
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -364 -1 174 -1 868 -5 057 -2 439 320 1 110 843 1 028 2 098
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,50% -41,06% -47,38% -46,56% -27,71% -5,89% 25,75% - 2,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -60,07% -60,99% -73,50% -92,16% -25,47% 2,12% 7,68% 7,57% 15,42% 21,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,35% -11,52% -10,78% -15,33% -4,17% 0,32% 1,16% 1,08% 0,82% 1,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,16% 6,91% 7,49% 9,51% 12,34% 10,61% 9,96% 7,89% 7,77% 9,97%
Rörelsekapital/omsättning -6,53% -0,68% 0,82% 6,19% 0,84% 4,40% 4,19% 4,32% 1,42% 1,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -73,27% 9,47% 52,45% 51,45% 5,44% 22,01% 21,19% 22,61% 29,34% 14,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,95% 87,14% 101,98% 155,29% 96,92% 132,10% 138,34% 142,25% 131,53% 122,24%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...