Visa allt om Tomas Johansson Revision Aktiebolag
Visa allt om Tomas Johansson Revision Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 62 59 50 49 60 87 128 110 148 135
Övrig omsättning 66 66 66 72 106 80 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -784 -799 -764 -844 -814 -768 -680 -754 -686 -713
Resultat efter finansnetto 212 220 387 808 914 530 724 413 800 251
Årets resultat 250 271 297 461 494 281 529 300 581 180
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 642 4 856 5 025 1 788 3 015 1 707 1 950 1 463 1 275 863
Omsättningstillgångar 446 799 427 3 485 1 631 2 191 1 384 1 368 1 095 1 010
Tillgångar 5 087 5 654 5 451 5 274 4 645 3 898 3 334 2 831 2 370 1 874
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 963 2 953 2 922 2 875 2 564 2 220 2 089 1 710 1 560 1 130
Obeskattade reserver 324 444 583 583 374 139 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 801 2 258 1 947 1 816 1 708 1 539 1 245 1 121 810 744
Skulder och eget kapital 5 087 5 654 5 451 5 274 4 645 3 898 3 334 2 831 2 370 1 874
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 486 486 486 486 420 420 422 420 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 0 28 26 27 26 20 24
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 217 208 220 224 223 220 220 222 217
Utdelning till aktieägare 240 240 240 250 150 150 150 150 150 150
Omsättning 128 125 116 121 166 167 128 110 148 135
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 62 59 50 49 60 87 128 110 148 135
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 727 730 706 731 746 675 670 679 662 662
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -768 -777 -764 -844 -811 -765 -675 -709 -662 -684
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,08% 18,00% 2,04% -18,33% -31,03% -32,03% 16,36% -25,68% 9,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,80% 4,69% 7,87% 16,25% 20,54% 14,39% 22,53% 15,19% 34,47% 14,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 393,55% 449,15% 858,00% 1 748,98% 1 590,00% 644,83% 586,72% 390,91% 552,03% 197,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2 185,48% -2 472,88% -3 040,00% 3 406,12% -128,33% 749,43% 108,59% 224,55% 192,57% 197,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,21% 58,35% 61,95% 63,14% 61,13% 59,58% 62,66% 60,40% 65,82% 60,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 24,76% 35,39% 21,93% 191,91% 95,49% 142,37% 111,16% 122,03% 135,19% 135,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...