Visa allt om Radioaffär'n, Ulf & Fredrik i Lycksele Aktiebolag
Visa allt om Radioaffär'n, Ulf & Fredrik i Lycksele Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 19 500 18 250 18 400 18 167 17 844 16 772 16 227 16 246 15 055 14 351
Övrig omsättning - 4 - 20 - - - - 122 68
Rörelseresultat (EBIT) 1 091 171 1 124 320 788 127 -204 448 343 377
Resultat efter finansnetto 1 143 237 1 174 356 825 109 -284 432 427 571
Årets resultat 665 207 756 270 562 232 -94 313 263 434
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 580 596 494 520 346 472 672 939 1 069 603
Omsättningstillgångar 5 297 4 340 4 962 4 509 4 539 4 032 5 418 5 617 5 671 6 639
Tillgångar 5 876 4 935 5 456 5 029 4 885 4 504 6 090 6 556 6 740 7 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 558 1 895 2 789 2 032 2 262 1 701 2 961 3 355 3 341 3 478
Obeskattade reserver 1 289 997 1 040 837 850 792 1 017 1 215 1 234 1 171
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 362 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 027 2 043 1 628 2 159 1 773 1 649 2 112 1 986 2 164 2 593
Skulder och eget kapital 5 876 4 935 5 456 5 029 4 885 4 504 6 090 6 556 6 740 7 242
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 1 042 965 1 013 1 062 983
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 2 250 2 308 2 044 1 810 1 749 554 524 484 499 372
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 1 019 1 078 839 727 708 707 690 704 680 893
Utdelning till aktieägare 1 650 0 1 100 0 500 0 1 492 300 300 400
Omsättning 19 500 18 254 18 400 18 187 17 844 16 772 16 227 16 246 15 177 14 419
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 900 3 650 3 680 3 633 3 569 3 354 3 245 3 249 3 011 2 870
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 658 696 586 513 497 462 437 444 454 457
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 148 205 1 149 372 910 250 -80 578 431 419
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,85% -0,82% 1,28% 1,81% 6,39% 3,36% -0,12% 7,91% 4,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,52% 4,82% 21,65% 7,26% 17,11% 4,62% -2,07% 7,29% 6,69% 7,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,88% 1,30% 6,42% 2,01% 4,69% 1,24% -0,78% 2,94% 3,00% 4,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,98% 27,03% 29,25% 22,88% 26,23% 21,70% 20,68% 24,59% 26,20% 25,83%
Rörelsekapital/omsättning 16,77% 12,59% 18,12% 12,94% 15,50% 14,21% 20,37% 22,35% 23,29% 28,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,64% 54,16% 65,99% 52,67% 59,13% 50,73% 60,93% 64,52% 62,75% 59,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,22% 71,86% 148,34% 83,28% 93,57% 116,37% 146,59% 158,41% 162,89% 180,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...