Visa allt om Coca-Cola European Partners Sverige AB
Visa allt om Coca-Cola European Partners Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3 692 000 3 588 137 3 406 565 3 363 345 3 397 493 3 122 715 3 082 111 2 935 164 2 823 119 2 798 952
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 511 000 441 646 363 052 412 307 526 371 449 760 382 137 335 712 259 564 279 260
Resultat efter finansnetto 510 000 444 988 357 515 405 920 528 866 454 688 389 114 331 455 256 276 270 123
Årets resultat 250 000 218 057 162 512 204 130 285 489 218 769 212 978 219 840 149 904 5 678
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 029 000 995 569 992 539 937 671 901 568 930 808 953 039 1 023 484 1 024 510 1 045 150
Omsättningstillgångar 908 000 827 045 712 593 1 400 817 1 243 365 998 986 871 023 732 490 527 727 601 106
Tillgångar 1 937 000 1 822 614 1 705 132 2 338 488 2 144 933 1 929 794 1 824 062 1 755 974 1 552 237 1 646 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 419 000 373 554 289 394 925 201 973 425 906 705 900 914 916 114 843 518 693 614
Obeskattade reserver 816 000 709 008 625 915 562 047 505 888 424 476 343 348 346 111 313 319 261 000
Avsättningar (tkr) 18 000 0 6 111 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 6 866 129 5 716 1 017 228 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 683 000 733 186 783 583 845 524 664 603 598 385 579 800 493 749 395 400 691 642
Skulder och eget kapital 1 937 000 1 822 614 1 705 132 2 338 488 2 144 933 1 929 794 1 824 062 1 755 974 1 552 237 1 646 256
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 7 000 6 827 3 979 4 021 3 313 7 418 3 471 2 983 3 215 3 009
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 352 000 346 139 372 787 421 886 377 198 342 620 339 046 330 107 325 859 304 386
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 173 000 163 392 155 493 159 226 155 697 147 532 145 635 148 188 146 369 128 386
Utdelning till aktieägare 269 000 0 139 394 775 201 285 489 218 769 212 978 228 178 155 582 0
Omsättning 3 692 000 3 588 137 3 406 565 3 363 345 3 397 493 3 122 715 3 082 111 2 935 164 2 823 119 2 798 952
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 782 794 826 832 787 776 757 756 765 761
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 721 4 519 4 124 4 042 4 317 4 024 4 071 3 882 3 690 3 678
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 680 650 644 703 681 641 645 637 621 573
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 647 000 573 064 499 856 529 749 641 046 565 581 497 145 453 439 392 127 403 583
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,89% 5,33% 1,29% -1,01% 8,80% 1,32% 5,01% 3,97% 0,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,43% 24,61% 21,40% 17,75% 24,73% 23,60% 21,38% 19,18% 16,74% 17,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,87% 12,50% 10,71% 12,34% 15,61% 14,59% 12,66% 11,47% 9,21% 10,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,87% 38,54% 36,58% 38,55% 38,13% 38,63% 39,77% 39,33% 36,69% 36,64%
Rörelsekapital/omsättning 6,09% 2,62% -2,08% 16,51% 17,03% 12,83% 9,45% 8,13% 4,69% -3,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,49% 50,84% 45,60% 58,31% 63,78% 63,20% 63,26% 66,70% 69,22% 53,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,36% 76,07% 59,71% 135,58% 152,23% 131,73% 113,68% 112,66% 88,40% 53,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...