Visa allt om Mamselle Blommor Aktiebolag
Visa allt om Mamselle Blommor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 999 4 946 5 040 5 140 5 416 5 809 5 766 5 487 5 240 4 866
Övrig omsättning 157 146 190 28 141 33 33 51 41 100
Rörelseresultat (EBIT) 9 152 25 -11 425 191 459 -95 614 137
Resultat efter finansnetto -9 139 12 -23 437 184 451 -98 616 137
Årets resultat -3 -15 -14 -28 9 133 384 2 254 3
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 71 95 14 126 197 391 522 348 416 315
Omsättningstillgångar 1 309 1 045 1 273 1 158 1 351 1 236 1 247 978 1 592 961
Tillgångar 1 380 1 140 1 287 1 284 1 548 1 627 1 769 1 326 2 008 1 276
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 151 154 169 184 212 353 620 236 534 281
Obeskattade reserver 0 10 2 16 48 0 0 74 179 67
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 229 976 1 116 1 085 1 288 1 274 1 149 1 016 1 295 929
Skulder och eget kapital 1 380 1 140 1 287 1 284 1 548 1 627 1 769 1 326 2 008 1 276
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 299 264 190 340
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 1 271 1 321 1 359 1 342 1 418 1 194 1 128 885 681
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 464 472 485 533 539 590 572 413 362
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 150 400 0 300 0
Omsättning 5 156 5 092 5 230 5 168 5 557 5 842 5 799 5 538 5 281 4 966
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 000 989 1 008 1 028 1 083 1 162 1 153 1 097 1 310 1 217
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 365 362 367 340 348 353 377 356 329 352
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 33 178 41 32 467 215 493 -79 641 151
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,07% -1,87% -1,95% -5,10% -6,77% 0,75% 5,08% 4,71% 7,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,65% 13,33% 2,02% -0,78% 29,26% 11,86% 26,06% -7,16% 30,83% 10,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,18% 3,07% 0,52% -0,19% 8,36% 3,32% 8,00% -1,73% 11,81% 2,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,31% 53,90% 50,87% 51,89% 53,67% 49,20% 56,19% 46,05% 52,63% 42,73%
Rörelsekapital/omsättning 1,60% 1,40% 3,12% 1,42% 1,16% -0,65% 1,70% -0,69% 5,67% 0,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,94% 14,19% 13,25% 15,30% 15,98% 21,70% 35,05% 21,91% 33,01% 25,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,62% 56,76% 71,15% 58,43% 68,56% 53,53% 65,45% 55,91% 90,35% 75,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...