Visa allt om Berg & Byggteknik i Norberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 162 030 114 721 164 264 151 273 133 974 144 892 95 770 132 212 115 065 114 816
Övrig omsättning 4 484 4 442 1 140 4 053 2 805 2 613 3 837 65 3 280 3 306
Rörelseresultat (EBIT) 26 079 3 359 5 834 5 378 7 610 7 448 8 084 11 877 7 759 15 041
Resultat efter finansnetto 25 975 3 268 5 578 5 109 7 906 7 190 9 262 11 700 7 577 15 123
Årets resultat 18 954 4 075 4 720 6 237 6 449 6 327 7 111 8 416 6 574 8 492
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 782 41 352 47 524 59 472 57 124 57 801 50 152 46 745 51 235 36 443
Omsättningstillgångar 83 499 88 435 64 702 100 637 99 178 67 044 52 544 54 478 63 153 57 960
Tillgångar 121 280 129 788 112 226 160 109 156 303 124 845 102 697 101 223 114 388 94 403
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 76 482 57 528 53 453 51 732 50 495 47 046 41 719 52 608 49 192 44 118
Obeskattade reserver 11 500 9 500 11 500 12 060 15 060 15 560 16 560 16 560 15 800 16 741
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 201 6 704 7 191 14 467 17 929 19 487 16 390 11 431 19 082 14 414
Kortfristiga skulder 31 097 56 056 40 082 81 849 72 818 42 752 28 028 20 624 30 314 19 130
Skulder och eget kapital 121 280 129 788 112 226 160 109 156 303 124 845 102 697 101 223 114 388 94 403
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 4 725 713 3 361 3 922 3 684 3 638 3 083 3 507 1 857 1 385
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 23 758 26 292 23 859 25 515 27 354 23 843 20 853 19 914 19 617 17 311
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 079 10 370 11 499 11 671 10 819 9 430 7 325 7 054 6 753 5 880
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 3 000 5 000 3 000 1 000 3 000 5 000 1 500
Omsättning 166 514 119 163 165 404 155 326 136 779 147 505 99 607 132 277 118 345 118 122
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 50 50 59 53 56 51 45 44 45 39
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 241 2 294 2 784 2 854 2 392 2 841 2 128 3 005 2 557 2 944
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 782 820 723 848 758 729 718 724 658 662
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 38 520 18 397 22 881 21 540 24 773 24 087 21 609 22 624 20 588 25 532
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 41,24% -30,16% 8,59% 12,91% -7,54% 51,29% -27,56% 14,90% 0,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,50% 2,71% 5,26% 3,36% 5,25% 5,98% 9,27% 12,01% 7,12% 16,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,10% 3,06% 3,59% 3,56% 6,12% 5,15% 9,95% 9,20% 7,08% 13,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,29% 59,57% 73,13% 56,30% 52,31% 57,04% 58,41% 68,81% 43,70% 52,37%
Rörelsekapital/omsättning 32,34% 28,22% 14,99% 12,42% 19,68% 16,77% 25,60% 25,61% 28,54% 33,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,46% 50,03% 55,62% 38,19% 39,82% 47,41% 53,20% 64,73% 53,78% 59,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 241,27% 118,17% 133,21% 74,17% 90,09% 125,67% 187,47% 264,15% 208,27% 289,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!