Visa allt om Infracontrol AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 74 200 62 920 57 568 56 723 48 746 49 258 58 410 60 936 58 307 48 813
Övrig omsättning 4 976 4 833 5 513 459 261 264 680 618 252 252
Rörelseresultat (EBIT) 5 735 5 184 4 764 3 787 2 327 845 937 3 953 2 513 1 149
Resultat efter finansnetto 5 710 5 134 4 670 3 587 2 040 519 482 3 455 1 915 590
Årets resultat 3 316 3 773 2 205 2 297 1 388 442 331 1 773 4 380
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 149 15 846 15 544 14 285 14 267 12 283 12 590 12 698 11 602 10 771
Omsättningstillgångar 24 975 20 894 13 625 10 974 7 735 8 773 8 519 6 930 5 393 4 252
Tillgångar 41 123 36 740 29 169 25 259 22 002 21 056 21 109 19 628 16 996 15 023
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 131 13 316 9 543 7 338 5 042 3 653 3 212 3 556 2 283 2 479
Obeskattade reserver 8 194 6 722 6 419 4 648 4 032 3 806 3 915 4 086 2 990 1 188
Avsättningar (tkr) 2 036 1 939 1 909 1 901 1 456 1 220 982 651 451 331
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 761 14 763 11 298 11 372 11 473 11 877 12 500 11 335 11 272 11 025
Skulder och eget kapital 41 123 36 740 29 169 25 259 22 002 21 056 21 109 19 628 16 996 15 023
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 759
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 - 13 169 14 052 13 454 12 508 9 325
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 6 188 5 729 5 341 5 197 4 187
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 0 0 690 500 200
Omsättning 79 176 67 753 63 081 57 182 49 007 49 522 59 090 61 554 58 559 49 065
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 29 29 28 27 25 28 30 28 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 650 2 170 1 985 2 026 1 805 1 970 2 086 2 031 2 082 2 034
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 831 753 747 651 567 690 634 549 555 539
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 751 9 169 8 665 7 737 5 974 4 857 5 086 7 705 5 596 3 744
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,93% 9,30% 1,49% 16,36% -1,04% -15,67% -4,15% 4,51% 19,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,95% 14,11% 16,33% 14,99% 10,58% 4,02% 4,44% 20,14% 14,79% 7,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,73% 8,24% 8,28% 6,68% 4,77% 1,72% 1,60% 6,49% 4,31% 2,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,98% 57,67% 59,73% 68,49% 78,48% 69,25% 54,68% 53,43% 49,93% 45,90%
Rörelsekapital/omsättning 13,77% 9,74% 4,04% -0,70% -7,67% -6,30% -6,82% -7,23% -10,08% -13,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,77% 50,51% 49,88% 43,40% 37,21% 31,45% 29,68% 34,35% 26,40% 22,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,20% 141,53% 120,60% 96,50% 67,42% 73,87% 68,15% 61,14% 47,84% 38,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!