Visa allt om M Junes Åkeri Aktiebolag
Visa allt om M Junes Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 609 1 584 1 311 1 458 1 405 1 243 1 260 2 330 2 055 1 815
Övrig omsättning - - - - - 23 110 72 68 -
Rörelseresultat (EBIT) 209 234 -41 46 -70 -55 132 263 103 44
Resultat efter finansnetto 209 235 -41 46 -70 -55 125 236 31 32
Årets resultat 124 151 19 40 1 12 77 10 0 19
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 214 105 182 261 263 355 287 1 196 1 495 346
Omsättningstillgångar 640 675 408 425 403 390 498 687 428 483
Tillgångar 854 780 591 686 666 745 785 1 883 1 923 830
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 495 471 320 301 261 260 339 415 404 405
Obeskattade reserver 215 165 124 189 202 273 345 317 95 65
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 26 20 17 67 67 92 6 762 993 63
Kortfristiga skulder 118 124 130 129 136 120 96 388 429 297
Skulder och eget kapital 854 780 591 686 666 745 785 1 883 1 923 830
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 - 221 517 455 359
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 507 494 478 535 485 247 180 70 173
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 198 187 201 219 192 194 293 282 274
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0 0 90 3 0 0
Omsättning 1 609 1 584 1 311 1 458 1 405 1 266 1 370 2 402 2 123 1 815
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 805 792 656 729 468 414 420 777 685 605
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 377 354 342 345 255 228 221 332 276 270
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 256 281 8 93 -23 -10 141 507 300 120
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,58% 20,82% -10,08% 3,77% 13,03% -1,35% -45,92% 13,38% 13,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,47% 30,13% -6,94% 6,71% -10,51% -7,38% 16,94% 13,97% 5,36% 5,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,99% 14,84% -3,13% 3,16% -4,98% -4,42% 10,56% 11,29% 5,01% 2,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,64% 94,44% 94,51% 100,00% 100,00% 100,00% 62,70% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 32,44% 34,79% 21,21% 20,30% 19,00% 21,72% 31,90% 12,83% -0,05% 10,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,60% 76,88% 70,51% 65,37% 61,54% 61,91% 75,58% 34,45% 24,57% 54,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 542,37% 544,35% 313,85% 329,46% 296,32% 325,00% 518,75% 177,06% 99,77% 162,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...