Visa allt om Lennart Ottosson Bygg & Fastighets Aktiebolag

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Nettoomsättning 219 076 186 801 132 627 127 042
Övrig omsättning 659 694 0 110
Rörelseresultat (EBIT) 5 727 8 300 6 473 4 391
Resultat efter finansnetto 5 267 8 008 6 023 4 097
Årets resultat 3 972 6 191 4 650 3 163
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 141 45 942 40 237 30 811
Omsättningstillgångar 35 740 49 192 45 447 25 550
Tillgångar 82 881 95 134 85 684 56 362
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 886 23 913 18 850 14 500
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 598 2 445 1 778 1 165
Långfristiga skulder 24 813 23 132 22 775 13 466
Kortfristiga skulder 29 584 45 644 42 281 27 231
Skulder och eget kapital 82 881 95 134 85 684 56 362
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
Löner till styrelse & VD 827 918 973 751
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 33 472 34 427 25 100 23 725
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 12 333 13 994 10 421 9 518
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 219 735 187 495 132 627 127 152
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 81 83 63 63
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 705 2 251 2 105 2 017
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 586 607 585 546
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 177 10 475 7 602 5 319
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,28% 40,85% 4,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,00% 8,96% 7,55% 7,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,65% 4,56% 4,88% 3,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,03% 38,79% 39,57% 36,79%
Rörelsekapital/omsättning 2,81% 1,90% 2,39% -1,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,23% 25,14% 22,00% 25,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,47% 106,93% 106,54% 93,10%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 194 673 149 462 131 927 125 157 77 282 97 839 124 135 83 564 125 295 69 769
Övrig omsättning 552 683 0 110 535 24 13 2 22 293
Rörelseresultat (EBIT) 9 187 6 550 6 044 4 033 3 448 3 274 664 709 1 827 779
Resultat efter finansnetto 7 744 6 442 5 784 3 876 3 128 2 931 201 302 1 353 411
Årets resultat 2 808 3 146 3 398 1 915 1 593 2 152 186 303 692 115
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 468 35 277 31 533 20 182 22 214 20 051 16 854 13 285 12 386 12 824
Omsättningstillgångar 30 144 39 584 36 476 26 038 20 960 18 659 15 214 24 500 16 598 13 324
Tillgångar 66 612 74 862 68 009 46 220 43 174 38 710 32 068 37 785 28 985 26 148
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 060 15 253 13 235 10 137 8 521 6 928 4 758 4 572 4 269 3 578
Obeskattade reserver 10 764 8 530 6 308 5 091 3 930 2 942 2 812 2 893 3 044 2 901
Avsättningar (tkr) 198 119 29 22 20 12 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 187 12 642 13 474 4 540 14 684 13 422 9 677 8 670 6 929 5 452
Kortfristiga skulder 25 403 38 318 34 963 26 430 16 018 15 406 14 821 21 650 14 742 14 217
Skulder och eget kapital 66 612 74 862 68 009 46 220 43 174 38 710 32 068 37 785 28 985 26 148
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD 827 918 973 751 754 660 830 475 435 447
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 27 781 34 427 24 505 23 424 22 919 21 166 22 177 19 853 20 819 19 967
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 438 13 994 10 203 9 408 8 930 7 484 8 119 7 030 7 734 7 136
Utdelning till aktieägare 0 0 0 300 300 0 0 0 0 0
Omsättning 195 225 150 145 131 927 125 267 77 817 97 863 124 148 83 566 125 317 70 062
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 66 62 61 61 63 60 63 59 61 58
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 950 2 411 2 163 2 052 1 227 1 631 1 970 1 416 2 054 1 203
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 603 630 591 557 521 496 502 468 479 476
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 363 8 142 6 984 4 794 4 171 4 081 1 725 1 883 2 935 1 853
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,25% 13,29% 5,41% 61,95% -21,01% -21,18% 48,55% -33,31% 79,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,19% 9,12% 8,90% 8,76% 8,06% 8,47% 2,09% 1,89% 6,32% 2,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,17% 4,57% 4,59% 3,24% 4,50% 3,35% 0,54% 0,86% 1,46% 1,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,41% 36,84% 39,25% 36,01% 54,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,44% 0,85% 1,15% -0,31% 6,39% 3,32% 0,32% 3,41% 1,48% -1,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,71% 29,26% 26,70% 30,52% 26,84% 23,83% 21,68% 17,74% 22,47% 21,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,62% 102,66% 103,67% 97,77% 130,23% 98,61% 77,03% 82,57% 79,59% 93,30%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...