Visa allt om Nya Husby Rör Aktiebolag
Visa allt om Nya Husby Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 988 6 030 3 737 3 931 3 991 4 864 5 300 3 959 2 775 2 222
Övrig omsättning 3 88 63 - - 16 10 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 134 1 401 227 375 468 465 454 379 435 -193
Resultat efter finansnetto 167 1 421 228 379 467 466 457 379 436 -192
Årets resultat 177 893 193 219 258 256 247 209 235 100
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 937 2 843 2 749 2 655 2 061 1 479 1 461 1 494 1 526 1 558
Omsättningstillgångar 3 729 3 929 2 229 2 051 2 399 3 250 2 927 2 028 1 186 1 381
Tillgångar 6 666 6 772 4 978 4 706 4 460 4 730 4 388 3 522 2 712 2 939
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 788 2 611 1 719 1 526 1 307 1 049 793 546 337 102
Obeskattade reserver 856 909 629 651 554 439 322 205 110 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 775 1 775 1 775 1 775 1 775 1 775 1 775 1 775 1 775 1 775
Kortfristiga skulder 1 246 1 477 856 755 825 1 467 1 499 997 490 1 062
Skulder och eget kapital 6 666 6 772 4 978 4 706 4 460 4 730 4 388 3 522 2 712 2 939
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 538 487 641 578 533 924 729 558 434 309
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 209 166 232 206 161 325 276 195 158 81
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 991 6 118 3 800 3 931 3 991 4 880 5 310 3 959 2 775 2 222
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 994 3 015 1 869 1 966 1 996 1 621 1 767 1 980 1 388 1 111
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 375 328 437 394 350 374 287 320 287 198
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 160 1 427 253 401 496 497 486 411 467 -165
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,86% 61,36% -4,94% -1,50% -17,95% -8,23% 33,87% 42,67% 24,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,51% 21,00% 4,58% 8,05% 10,49% 9,85% 10,39% 10,76% 16,08% -6,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,19% 23,58% 6,10% 9,64% 11,73% 9,58% 8,60% 9,57% 15,71% -8,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,70% 41,36% 39,60% 42,53% 42,60% 42,17% 33,30% 34,18% 51,68% 27,50%
Rörelsekapital/omsättning 62,26% 40,66% 36,74% 32,97% 39,44% 36,66% 26,94% 26,04% 25,08% 14,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,84% 49,03% 44,39% 43,22% 38,46% 29,02% 23,48% 19,79% 15,35% 3,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 252,17% 224,17% 194,28% 190,73% 211,15% 179,21% 158,51% 154,56% 141,22% 77,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...