Visa allt om Tåg i Bergslagen AB
Visa allt om Tåg i Bergslagen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 204 666 219 717 227 668 214 166 194 181 185 955 170 125 167 726 169 427 168 967
Övrig omsättning 1 434 1 304 615 173 173 2 328 150 300 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -833 -26 -18 -47 -934 -669 -363 1 161 75 41
Resultat efter finansnetto -885 -63 -65 -4 -887 -214 -275 1 147 57 115
Årets resultat -885 -63 -65 -4 -531 -34 -45 647 33 48
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 305 6 500 9 125 9 095 5 117 4 245 7 214 7 372 6 966 7 329
Omsättningstillgångar 75 805 79 906 81 836 69 945 58 642 58 745 201 966 34 438 42 006 33 465
Tillgångar 81 110 86 406 90 961 79 040 63 759 62 990 209 180 41 810 48 972 40 794
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 482 5 367 5 429 5 494 5 498 6 029 6 063 6 108 5 461 5 428
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 356 536 766 504 497
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 138 0 0 1 415 907 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 68 490 81 039 85 532 72 131 57 354 56 606 202 581 34 936 43 007 34 869
Skulder och eget kapital 81 110 86 406 90 961 79 040 63 759 62 990 209 180 41 810 48 972 40 794
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 038 951 753 760 761 758 677 656 585 592
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 107 2 049 1 456 780 553 10 5 4 5 1
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 1 984 1 475 1 121 744 632 454 401 305 186 192
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 206 100 221 021 228 283 214 339 194 354 188 283 320 425 167 726 169 427 168 967
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 3 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 40 933 54 929 75 889 107 083 97 091 185 955 170 125 167 726 169 427 168 967
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 026 1 119 1 110 1 142 973 1 222 1 083 965 776 785
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 362 83 -18 -47 -934 -669 -219 1 311 367 396
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,85% -3,49% 6,30% 10,29% 4,42% 9,30% 1,43% -1,00% 0,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,03% -0,02% -0,01% 0,00% -1,30% -0,30% -0,08% 2,82% 0,19% 0,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,41% -0,01% -0,01% 0,00% -0,43% -0,10% -0,10% 0,70% 0,05% 0,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 1,81% 1,74% 1,66% 2,04% 1,41% 1,44% 2,01% 2,92% 1,98% 1,94%
Rörelsekapital/omsättning 3,57% -0,52% -1,62% -1,02% 0,66% 1,15% -0,36% -0,30% -0,59% -0,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,53% 6,21% 5,97% 6,95% 8,62% 9,99% 3,09% 15,96% 11,91% 14,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,68% 98,60% 95,68% 96,97% 102,25% 103,78% 99,70% 98,57% 97,67% 95,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...