Visa allt om Brensle Reklam & Marknadsföring Aktiebolag
Visa allt om Brensle Reklam & Marknadsföring Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 771 1 244 2 215 1 073 3 613 1 931 2 813 2 323 3 575 3 528
Övrig omsättning - - - - - - - 3 12 -
Rörelseresultat (EBIT) 98 45 94 29 457 61 1 -155 113 51
Resultat efter finansnetto 98 45 93 29 457 61 6 -151 116 61
Årets resultat 75 34 72 22 252 61 6 -87 60 41
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 16 40 63
Omsättningstillgångar 726 914 1 244 975 1 537 879 793 805 1 112 1 196
Tillgångar 727 914 1 244 975 1 538 879 795 821 1 152 1 259
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 454 679 645 573 851 600 539 613 700 740
Obeskattade reserver 114 114 114 114 114 0 0 0 64 34
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 159 122 485 288 573 280 257 208 388 484
Skulder och eget kapital 727 914 1 244 975 1 538 879 795 821 1 152 1 259
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 200 364 370 193 204 334 246
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 140 175 - 0 2 175 228 281 299
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 74 87 92 144 147 152 173 236 200
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 300 0 0 0 0 100
Omsättning 1 771 1 244 2 215 1 073 3 613 1 931 2 813 2 326 3 587 3 528
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 771 1 244 2 215 1 073 3 613 1 931 1 407 1 162 1 788 1 764
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 275 227 277 306 520 530 268 312 434 378
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 98 45 94 29 457 61 14 -131 137 75
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 42,36% -43,84% 106,43% -70,30% 87,11% -31,35% 21,09% -35,02% 1,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,48% 4,92% 7,56% 2,97% 29,71% 6,94% 0,75% -18,27% 10,24% 4,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,53% 3,62% 4,24% 2,70% 12,65% 3,16% 0,21% -6,46% 3,30% 1,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,77% 34,24% 23,75% 44,45% 32,99% 38,43% 29,36% 32,67% 35,22% 32,77%
Rörelsekapital/omsättning 32,02% 63,67% 34,27% 64,03% 26,68% 31,02% 19,05% 25,70% 20,25% 20,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,68% 84,02% 59,00% 67,89% 60,79% 68,26% 67,80% 74,67% 64,76% 60,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 456,60% 749,18% 256,49% 335,07% 268,24% 313,93% 308,56% 387,02% 286,60% 247,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...