Visa allt om Anders Schough Invest Aktiebolag
Visa allt om Anders Schough Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 53 145 137 2 1 459 1 440 1 442 2 801 800
Övrig omsättning - - 106 168 - 139 - - - 9
Rörelseresultat (EBIT) -1 245 -563 -329 -7 -1 838 1 380 28 -753 1 183 -889
Resultat efter finansnetto -1 440 -4 095 1 244 -6 688 4 148 44 117 69 12 352 506 6 006
Årets resultat -102 -4 003 949 -6 974 4 148 45 237 1 129 12 872 111 5 672
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 839 36 194 47 600 48 869 58 068 51 159 23 491 17 286 3 823 3 638
Omsättningstillgångar 1 455 4 622 7 466 7 417 6 628 13 698 4 049 15 192 17 863 19 361
Tillgångar 24 294 40 816 55 066 56 286 64 696 64 857 27 540 32 478 21 686 22 999
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 401 38 503 52 506 51 558 61 532 61 383 21 146 25 017 14 145 14 034
Obeskattade reserver 799 2 249 2 440 2 540 2 390 2 390 4 120 5 330 5 730 5 470
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 1 990 1 810 1 450 1 230
Långfristiga skulder 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 94 64 119 189 774 1 084 284 321 361 2 265
Skulder och eget kapital 24 294 40 816 55 066 56 286 64 696 64 857 27 540 32 478 21 686 22 999
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 515 651 685 663
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 60 143 827 801 166 52 57 60
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 150 23 35 316 391 513 700 306 709
Utdelning till aktieägare 23 000 7 000 10 000 0 3 000 4 000 4 000 5 000 2 000 0
Omsättning 0 53 251 305 2 1 598 1 440 1 442 2 801 809
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 53 145 137 2 1 459 1 440 1 442 2 801 800
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 769 35 133 - 1 219 - 1 204 1 405 1 433 1 438
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 245 -563 -329 -7 -1 838 1 386 34 -707 1 229 -843
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -63,45% 5,84% 6 750,00% -99,86% 1,32% -0,14% -48,52% 250,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -10,04% 2,49% -11,88% 6,83% 68,02% 0,25% 38,03% 7,56% 26,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -7 728,30% 946,21% -4 881,02% 220 900,00% 3 023,85% 4,79% 856,66% 58,51% 750,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 8 600,00% 5 066,90% 5 275,91% 292 700,00% 864,56% 261,46% 1 031,28% 624,85% 2 137,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,89% 98,63% 98,81% 95,12% 97,83% 97,36% 87,81% 89,12% 84,25% 78,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 547,87% 7 221,88% 6 273,95% 3 924,34% 856,33% 1 263,65% 1 425,70% 4 732,71% 4 948,20% 854,79%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...