Visa allt om K-G Nymans Bygg & Plåt Aktiebolag
Visa allt om K-G Nymans Bygg & Plåt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 634 5 037 5 221 4 805 5 379 4 605 3 530 4 993 4 551 5 001
Övrig omsättning 5 - 2 8 14 2 5 - 4 11
Rörelseresultat (EBIT) 824 665 500 440 558 546 318 728 671 765
Resultat efter finansnetto 824 665 504 461 561 548 324 765 703 783
Årets resultat 250 284 306 238 43 107 174 460 405 341
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 213 239 0 0 0 10 19 28 27 27
Omsättningstillgångar 2 621 2 049 2 156 1 888 2 717 3 040 3 059 3 502 3 145 2 658
Tillgångar 2 834 2 288 2 156 1 888 2 717 3 050 3 078 3 530 3 172 2 685
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 906 1 656 1 373 1 066 1 428 1 886 2 279 2 105 1 744 1 439
Obeskattade reserver 0 0 0 190 355 355 355 675 756 627
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 928 631 784 631 934 810 444 750 671 619
Skulder och eget kapital 2 834 2 288 2 156 1 888 2 717 3 050 3 078 3 530 3 172 2 685
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 229 332 306 354
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 273 1 218 1 127 1 023 920 783 380 446 468 418
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 485 425 440 407 397 327 265 323 307 291
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 600 500 500 0 100 100
Omsättning 5 639 5 037 5 223 4 813 5 393 4 607 3 535 4 993 4 555 5 012
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 4 3 - 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 127 1 007 1 305 1 201 1 793 - 883 1 248 1 138 1 250
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 354 331 396 363 462 - 239 287 274 270
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 850 684 500 440 558 555 327 739 678 774
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,85% -3,52% 8,66% -10,67% 16,81% 30,45% -29,30% 9,71% -9,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,08% 29,06% 23,38% 24,42% 20,65% 17,97% 10,53% 21,70% 22,16% 29,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,63% 13,20% 9,65% 9,59% 10,43% 11,90% 9,18% 15,34% 15,45% 15,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,98% 58,43% 51,62% 51,72% 47,65% 50,97% 48,95% 49,31% 47,09% 48,39%
Rörelsekapital/omsättning 30,05% 28,15% 26,28% 26,16% 33,15% 48,43% 74,08% 55,12% 54,36% 40,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,25% 72,38% 63,68% 63,88% 62,19% 70,41% 82,54% 73,40% 72,14% 70,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 216,81% 240,57% 194,90% 214,26% 236,40% 312,72% 587,61% 411,60% 381,52% 330,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...