Visa allt om SWEDEWAY Transport & Allservice Aktiebolag
Visa allt om SWEDEWAY Transport & Allservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 453 1 258 1 150 1 937 2 192 2 634 2 507 2 623 2 235 1 764
Övrig omsättning 22 - 60 182 - 54 1 - 249 163
Rörelseresultat (EBIT) 169 2 -151 123 -118 195 -195 143 398 240
Resultat efter finansnetto 169 -70 -213 14 -232 113 -270 48 230 154
Årets resultat 121 -70 -213 14 -232 113 -270 31 165 109
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 205 349 577 1 267 1 856 1 375 748 2 580 2 861 1 207
Omsättningstillgångar 263 342 265 378 297 439 228 133 314 497
Tillgångar 468 690 843 1 645 2 154 1 814 976 2 712 3 175 1 704
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -142 -264 -194 19 5 337 224 544 603 527
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 159 477 495 906 1 453 864 172 1 299 1 791 378
Kortfristiga skulder 451 477 541 720 695 613 579 869 780 799
Skulder och eget kapital 468 690 843 1 645 2 154 1 814 976 2 712 3 175 1 704
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 387 310 281 84
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 272 221 479 718 842 324 295 268 196
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 145 123 208 277 320 286 219 207 107
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 0 50 90 89
Omsättning 1 475 1 258 1 210 2 119 2 192 2 688 2 508 2 623 2 484 1 927
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 727 629 575 969 731 878 836 874 745 882
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 244 209 173 348 334 390 336 280 257 197
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 372 191 56 520 276 438 -73 484 581 487
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,50% 9,39% -40,63% -11,63% -16,78% 5,07% -4,42% 17,36% 26,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,11% 0,43% -17,91% 7,48% -5,48% 10,80% -19,98% 5,27% 12,57% 14,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,63% 0,24% -13,13% 6,35% -5,38% 7,44% -7,78% 5,45% 17,85% 13,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,53% 74,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -12,94% -10,73% -24,00% -17,66% -18,16% -6,61% -14,00% -28,06% -20,85% -17,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -30,34% -38,26% -23,01% 1,16% 0,23% 18,58% 22,95% 20,06% 18,99% 30,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 58,31% 71,70% 48,98% 52,50% 42,73% 71,62% 39,38% 15,30% 40,26% 62,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...