Visa allt om McCain Foods Sweden Aktiebolag
Visa allt om McCain Foods Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 8 122 8 863 9 321 8 477 8 073 7 465 7 157 9 710 32 304 96 106
Övrig omsättning - 89 57 24 - 683 - - 5 074 297
Rörelseresultat (EBIT) 735 880 892 801 274 1 378 388 515 2 059 1 714
Resultat efter finansnetto 731 872 877 797 261 1 365 378 563 2 207 1 728
Årets resultat 731 872 877 797 261 1 365 378 563 2 207 1 728
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 9 30 41 16 39 63 0 63
Omsättningstillgångar 18 705 18 255 17 437 22 489 15 481 14 778 14 344 14 091 13 371 12 255
Tillgångar 18 705 18 255 17 446 22 519 15 522 14 794 14 384 14 154 13 371 12 318
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 014 16 284 15 412 14 535 13 738 13 476 12 111 11 734 11 171 8 964
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 690 1 972 2 034 7 984 1 784 1 317 2 272 2 420 2 201 3 354
Skulder och eget kapital 18 705 18 255 17 446 22 519 15 522 14 794 14 384 14 154 13 371 12 318
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 441 3 373 3 346 2 656 2 598 2 673 2 556 2 591 2 495 4 334
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 1 500 1 444 1 388 1 304 1 166 1 175 1 149 1 191 1 148 1 563
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 122 8 952 9 378 8 501 8 073 8 148 7 157 9 710 37 378 96 403
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 6 6 6 6 6 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 160 1 266 1 332 1 211 1 346 1 244 1 193 1 618 5 384 8 737
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 706 689 678 598 728 725 688 804 797 676
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 735 889 906 812 290 1 401 411 522 2 086 1 784
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,36% -4,91% 9,96% 5,00% 8,14% 4,30% -26,29% -69,94% -66,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,93% 4,82% 5,11% 3,56% 1,77% 9,31% 2,70% 4,01% 16,52% 14,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,05% 9,93% 9,57% 9,45% 3,39% 18,46% 5,42% 5,84% 6,84% 1,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 16,80% 17,17%
Rörelsekapital/omsättning 209,49% 183,72% 165,25% 171,11% 169,66% 180,32% 168,67% 120,20% 34,58% 9,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,96% 89,20% 88,34% 64,55% 88,51% 91,09% 84,20% 82,90% 83,55% 72,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 106,80% 925,71% 857,28% 281,68% 867,77% 1 122,10% 631,34% 582,27% 607,50% 338,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...