Visa allt om Ventilationskontroll Mandelholm Aktiebolag
Visa allt om Ventilationskontroll Mandelholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 10 647 13 007 9 004 11 767 11 819 11 028 5 082 6 101 6 316 4 753
Övrig omsättning 76 - - 419 - 52 - - - 72
Rörelseresultat (EBIT) 1 046 220 720 848 1 171 941 728 569 960 391
Resultat efter finansnetto 1 048 228 731 889 1 412 937 717 583 941 377
Årets resultat 720 224 551 526 922 493 446 384 494 190
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 526 2 526 2 501 1 479 1 372 2 899 2 490 1 955 1 461 1 370
Omsättningstillgångar 4 867 3 141 4 470 5 067 5 455 2 893 2 091 2 135 2 397 1 832
Tillgångar 7 393 5 667 6 971 6 547 6 827 5 792 4 581 4 091 3 858 3 202
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 532 1 953 2 868 3 658 3 332 2 910 2 517 2 172 1 888 1 434
Obeskattade reserver 1 559 1 454 1 531 1 524 1 366 1 154 906 813 780 537
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 113 233 318 395 218 252 251 289 170
Kortfristiga skulder 4 302 2 148 2 339 1 047 1 734 1 509 906 856 902 1 061
Skulder och eget kapital 7 393 5 667 6 971 6 547 6 827 5 792 4 581 4 091 3 858 3 202
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 - 391 392 339 292
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 536 551 485 568 582 529 140 111 104 98
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 328 343 345 391 394 508 349 306 287 202
Utdelning till aktieägare 1 140 1 140 1 140 200 200 500 100 100 100 40
Omsättning 10 723 13 007 9 004 12 186 11 819 11 080 5 082 6 101 6 316 4 825
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 324 6 504 4 502 5 884 5 910 5 514 2 541 6 101 3 158 2 377
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 407 293 401 471 480 500 431 796 365 303
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 046 220 720 851 1 174 945 733 575 966 398
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,14% 44,46% -23,48% -0,44% 7,17% 117,00% -16,70% -3,40% 32,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,18% 4,22% 10,76% 13,88% 20,95% 16,45% 16,85% 14,72% 24,96% 12,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,84% 1,84% 8,33% 7,72% 12,10% 8,64% 15,19% 9,87% 15,25% 8,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,91% 19,64% 22,19% 17,42% 23,10% 29,57% 13,11% 39,17% 37,10% 27,69%
Rörelsekapital/omsättning 5,31% 7,63% 23,67% 34,16% 31,48% 12,55% 23,32% 20,96% 23,67% 16,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,17% 54,48% 58,27% 73,03% 63,55% 64,93% 69,52% 67,40% 63,49% 56,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,85% 139,34% 183,28% 468,96% 291,64% 171,37% 205,96% 238,08% 250,22% 166,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...