Visa allt om Rulltrappservice RULLAB Aktiebolag
Visa allt om Rulltrappservice RULLAB Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 21 812 18 433 13 416 20 390 11 673 22 534 25 221 25 756 21 254 21 471
Övrig omsättning 53 6 - - 113 49 - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 373 389 -1 699 1 305 -1 287 1 009 483 2 536 3 004 1 605
Resultat efter finansnetto 1 390 463 -1 684 1 334 -1 400 1 054 472 2 644 3 056 1 614
Årets resultat 766 448 -585 690 1 518 591 1 363 1 650 1 340
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 146 155 185 274 321 447 566 487 539 533
Omsättningstillgångar 8 196 7 793 6 581 8 286 6 591 8 725 9 693 9 914 10 566 6 227
Tillgångar 8 342 7 947 6 766 8 560 6 912 9 172 10 259 10 401 11 105 6 760
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 918 4 151 3 703 4 289 3 598 4 597 4 579 4 488 3 526 2 418
Obeskattade reserver 360 0 0 1 099 739 2 244 1 945 2 335 1 708 1 011
Avsättningar (tkr) 163 108 164 146 194 240 200 110 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 901 3 687 2 898 3 027 2 381 2 091 3 535 3 467 5 872 3 330
Skulder och eget kapital 8 342 7 947 6 766 8 560 6 912 9 172 10 259 10 401 11 105 6 760
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 857 869 1 024 1 253 1 379
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 733 4 514 4 843 5 174 4 745 4 100 4 213 3 777 3 162 2 792
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 870 1 717 1 912 1 913 1 800 1 824 1 809 1 716 1 629 1 464
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 1 000 500 500 400 500
Omsättning 21 865 18 439 13 416 20 390 11 786 22 583 25 221 25 758 21 254 21 471
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 13 13 13 13 14 14 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 983 1 676 1 032 1 568 898 1 733 1 802 1 840 1 635 1 789
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 620 586 535 558 524 542 510 489 490 511
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 422 432 -1 609 1 414 -1 188 1 127 631 2 665 3 140 1 727
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,33% 37,40% -34,20% 74,68% -48,20% -10,65% -2,08% 21,18% -1,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,66% 5,88% -24,80% 15,58% -18,16% 11,49% 4,81% 25,42% 27,55% 24,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,37% 2,53% -12,51% 6,54% -10,75% 4,68% 1,95% 10,27% 14,39% 7,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,24% 58,74% 52,07% 70,82% 50,05% 75,97% 58,97% 49,96% 45,04% 58,16%
Rörelsekapital/omsättning 24,28% 22,28% 27,45% 25,79% 36,07% 29,44% 24,42% 25,03% 22,09% 13,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,32% 52,23% 54,73% 59,57% 59,93% 68,15% 58,61% 59,31% 42,83% 46,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 202,38% 132,11% 168,12% 214,17% 216,17% 343,76% 204,24% 248,66% 159,95% 109,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...